HAL­LÅ DÄR ...

... Is­sey­as De­be­say, ord­fö­ran­de för den nya Fol­kets Hus-för­e­ning­en i Hus­by.

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Vil­ka är ni?

– Vi är en ny­vald sty­rel­se som bil­da­des för ett par vec­kor se­dan för att ar­be­ta för att Hus­by­bor­na ska kun­na ta över Hus­by träff. Vad gör ni?

– För­ra vec­kan del­tog vi i Hus­by­fes­ti­va­len, då fick Hus­by­bor skri­va ner idéer på ak­ti­vi­te­ter som kan äga rum i hu­set. Tan­ken är att allt som sker nu ska va­ra för­ank­rat bland de bo­en­de och att al­la som vill ska kun­na kom­ma med för­slag. Vi vill ska­pa en öp­pen kultur där det ska va­ra lätt att kom­ma med idéer och vi kom­mer att sät­ta upp en hem­si­da med kon­takt­upp­gif­ter där al­la som vill ska kun­na nå oss. Vil­ken är vi­sio­nen för Hus­by träff?

– Min vi­sion är att oli­ka för­e­ning­ar ska fin­na en platt­form, en mötesplats för att till­sam­mans ska­pa nå­got som bå­de är lång­sik­tigt håll­bart, nyt­tigt och ro­ligt. Jag ser fram­för mig ett hus fullt av liv!

FOL­KETS HUS­BY. På bil­den från väns­ter, Is­sey­as De­be­say (ord­fö­ran­de), Tan­vir Man­sur, Me­lo­dy Fars­hin, Atu­sa Re­zai, Selu­ah Al­saa­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.