MER om A mil­li­on minds

Vi i Kista - - KISTA -

■ EN tan­kes­med­ja med bas i Kis­ta, var­i­från den har ver­kat i fem år.

■ PO­LI­TISKT och re­li­giöst obun­den.

■ TAN­KES­MED­JAN vill bi­dra till en mer rätt­vis och ny­an­se­rad bild av hur mil­jon­pro­gram­mens om­rå­den åter­speglas i me­di­er­na och i det all­män­na sam­ta­let.

■ AL­LA kan no­mi­ne­ra en fö­re­bild från för­or­ten ge­nom att skic­ka ett mail till in­fo@amil­li­onminds med namn och mo­ti­ve­ring.

■ SNART kom­mer en Fa­ce­book­si­da där man kan skic­ka in sin no­mi­ne­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.