När oli­ka möts

Åsa Linder bor på Li­din­gö och Has­san Mo­hamud i Akal­la. De har ald­rig träf­fats för­ut, men har myc­ket att pra­ta om. De del­tar bå­da i le­dar­pro­gram­met LärO­li­ka. För­ra sön­da­gen möt­tes de i Akal­la by.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Del­ta­gar­na har pre­sen­te­rat sig för varand­ra, pra­tat om att lyss­na, och gjort en öv­ning som hand­lar om sta­tus. Det här är and­ra träf­fen av sex och de kän­ner knappt varand­ra än. Åsa Linder från Li­din­gö är en av del­ta­gar­na, hon är yr­kes­verk­sam in­om fas­tig­hets­bran­schen.

– Det är sam­ma ank­damm, al­la har sam­ma ut­bild­ning, sä­ger hon.

Det var en kom­pis som tip­sa­de hen­ne om LärO­li­ka och hon sök­te för att få chan­sen att träf­fa and­ra män­ni­skor än de som hon van­ligt­vis om­ger sig med.

Has­san Mo­hamud från Akal­la har kom­mit i kon­takt med pro­gram­met via sitt jobb och sök­te av sam­ma or­sak:

– För att träf­fa män­ni­skor jag in­te mött ti­di­ga­re, sä­ger han.

Det vi­sar sig dock snabbt att de har be­rö­rings­punk­ter. De har ex­em­pel­vis bå­da bott på Lapp­kärrs­ber­get, ”Lap­pis”, en gång i ti­den. Åsa Linder kom­mer från Gö­te­borg och har bott i Kis­ta, men se­dan hon köp­te ett stäl­le på Li­din­gö och skaf­fa­de barn har hon bli­vit mer sta­tio­ne­rad, sä­ger hon. Has­san Mo­hamud har bott i många oli­ka de­lar av sta­den, som Enske­de, Ja­kobs­berg, Häs­sel­by gård med fle­ra, men se­dan mer än 20 år är Akal­la hans hem.

Vil­ken av era re­spek­ti­ve stads­de­lar är mest seg­re­ge­rad?

– I Akal­la finns en stör­re sprid­ning på ur­sprungs­län­der, så det är nog Li­din­gö som är mest seg­re­ge­rat, sä­ger Åsa Linder.

Men en­ligt Has­san Mo­hamud är även Akal­la seg­re­ge­rat i sig:

– Man le­ver i si­na små grup­per. Hit till Akal­la by kom­mer fa­mil­jer som sit­ter ner till­sam­mans var för sig, men vi möts in­te sinse­mel­lan. Vi för­val­tar in­te de re­sur­ser som finns här, sä­ger han.

På frå­gan om hur man ska­par en mötesplats på rik­tigt, blir sva­ret att man be­hö­ver en in­bju­dan. Se­dan fort­sät­ter de­ras sam­tal, om kort­tids­kon­trakt på bo­stä­der och om po­li­ti­ker.

– Ni har ju ba­ra en färg på era po­li­ti­ker, de blå. Vi har al­la möj­li­ga, rö­da grö­na, blå..., sä­ger Has­san Mo­hamud.

När jag läm­nar dem pra­tar de om bo­stads­byg­gan­de. Has­san Mo­hamud är in­vol­ve­rad i ett pro­jekt som hand­lar om att byg­ga bil­li­ga bo­stä­der i So­ma­lia och Åsa Linder ar­be­tar ju in­om fas­tig­hets­bran­schen.

– Jag tror att den här grup­pen kan bli ett jät­te­bra nät­verk, sä­ger Has­san Mo­hamud. LÄ­RA KÄN­NA. Del­ta­gar­na kän­ner in­te varand­ra se­dan ti­di­ga­re. Del­ta­gan­det är kost­nads­fritt, men krä­ver en in­ve­ste­ring i tid och en­ga­ge­mang.

FO­TO: IDA NIL­SING

Ka­rin Bru­ce är verk­sam­hets­le­da­re för LärO­li­ka i Stock­holm.

MÖ­TE. Åsa Linder bor på Li­din­gö och Has­san Mo­hamud i Akal­la. De del­tar bå­da i le­dar­pro­gram­met LärO­li­ka som byg­ger på mö­ten

FO­TO: IDA NIL­SING

SAM­TAL. Att sam­ta­la två och två el­ler än­nu fle­ra är nå­got som del­ta­gar­na i LärO­li­ka får äg­na sig myc­ket åt.

VERK­SAM­HETS­LE­DA­RE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.