Jät­te­lik pek­bok på för­sko­le­vägg

– Glit­ter, det var vik­tigt. Och ett tom­teskägg med ögon och mun vil­le de ock­så ha. Ka­rin Cyrén har till­sam­mans med sin konst­närs­kol­le­ga Si­ri Ah­med Back­ström ska­pat en in­ter­ak­tiv pek­vägg på en för­sko­la i Rin­ke­by. Och för­sko­le­bar­nen fick själ­va va­ra med oc

Vi i Kista - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Det är Kn­ut­by­går­dens för­sko­la som pre­cis har in­vigt pek­väg­gen med ett tret­ti­o­tal fi­gu­rer på. Fi­gu­rer­na är ut­så­ga­de i MDF, en slags trä­fi­ber­ski­va, och må­la­de i gla­da fär­ger.

– När vi först fick upp­dra­get att ut­smyc­ka väg­gen tänk­te vi att vi skul­le må­la direkt på den. Men se­dan fick vi öns­ke­må­let att väg­gen skul­le va­ra in­ter­ak­tiv och då kom vi på att vi skul­le ska­pa fi­gu­rer i MDF istäl­let. Det be­rät­tar Si­ri Ah­med Back­ström.

– Det är ett myl­ler av fi­gu­rer och många av dem har rör­li­ga de­lar så att man kan in­te­ra­ge­ra med dem. Tan­ken är att det ska va­ra fan­ta­si­eg­gan­de och loc­ka bar­nen att ska­pa eg­na be­rät­tel­ser. Som en pek­bok, fort­sät­ter hon.

I bör­jan av pro­ces­sen åk­te de ut till för­sko­lan och ha­de en works­hop med för­sko­le­bar­nen, som bland an­nat fick klip­pa luc­kor i ett pap­per och ri­ta fi­gu­rer bakom luc­kor­na. Ut­i­från det ar­be­tet häm­ta­de de två konst­nä­rer­na myc­ket av in­spi­ra­tio­nen till si­na fi­gu­rer. För­u­tom glit­ter och tom­teskägg vil­le bar­nen ock­så ha di­no­sau­ri­er och nå­got ro­sa, be­rät­tar Si­ri Ah­med Back­ström.

Re­sul­ta­tet sit­ter nu up­pe på väg­gen. Där ry­ter en di­no­sau­rie mot ett hjär­ta. En mös­sa svä­var ovan­för en kloc­ka och en fly­gan­de ro­sag­litt­rig häst strä­var mot en luft­bal­long. Mitt i allti­ho­pa kör en blå lo­kal­buss.

– Vi vil­le ha en bland­ning av sa­ker; bland an­nat nå­got med lo­ka­lan­knyt­ning. Och där­för har vi med den här blå bus­sen som går ge­nom Rin­ke­by, sä­ger Ka­rin Cyrén och fort­sät­ter:

– Al­la sa­ker har ett an­sik­te, så de går att få kon­takt med.

Fi­gu­rer­na är pla­ce­ra­de i ett ut­rym­me som bå­de bar­nen och de­ras för­äld­rar vis­tas i.

– Då kan bar­nen pe­ka, vi­sa och be­rät­ta för si­na för­äld­rar ock­så, fort­sät­ter hon.

Bå­de Ka­rin Cyrén och Si­ri Ah­med Back­ström är il­lust­ra­tö­rer och har bland an­nat gjort en bil­der­bok till­sam­mans. De kän­ner varand­ra se­dan länge och gick i sam­ma klass på Konst­fack. Att

ar­be­ta med det här pro­jek­tet be­skri­ver de bå­da som väl­digt ro­ligt.

– Det var nå­got helt an­nat än att il­lu­stre­ra böc­ker, då man of­ta sit­ter med väl­digt små bil­der. Det här med att må­la stort var en ut­ma­ning men väl­digt kul, be­rät­tar Si­ri Ah­med Back­ström.

Att de fick smak för konst­for­men är tyd­ligt, ef-

tersom de re­dan har ta­git ett till lik­nan­de upp­drag.

– Vi ska gö­ra en mot­sva­ran­de utsmyck­ning på en för­sko­la i Häs­sel­by. Det här

var ju en jät­te­ro­lig bransch att va­ra i, av­slu­tar hon glatt.

FO­TO: AN­NA WET­TER­GÅRD

UPP­SKAT­TAD. Far­han Youssouf upp­skat­tar den nya väg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.