An­ders från Akal­la till riks­da­gen

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

– Det känns hed­ran­de att få fö­re­trä­da folk i Jär­va i riks­da­gen och att få ar­be­ta för ett jäm­likt och rätt­vist Sve­ri­ge där al­la ska få sam­ma chans. Jag tyc­ker om för­or­ten och Jär­va väl­digt myc­ket, här har jag träf­fat per­so­ner som bli­vit mi­na nä­ra vän­ner. Vil­ka frå­gor är vik­ti­ga? – Bra sko­lor och att al­la som kan job­ba ska få job­ba, men ock­så att vi in­te lå­ter dro­ger­na ta över och att vi be­käm­par trång­bodd­he­ten med bo­stads­byg­gan­de. Vad sä­ger du till den som kän­ner sig upp­gi­ven in­för de sto­ra ut­ma­ning­ar­na? – Upp­gi­ven­he­ten är en stor fi­en­de, för vil­ka kraf­ter får be­stäm­ma då? Ibland går det fram­åt och ibland känns det som om det går bak­åt, men vi mås­te fort­sät­ta att strä­va mot jäm­lik­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.