Li­vat full­mäk­ti­ge i stan

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Det blev drag i hös­tens förs­ta kom­mun­full­mäk­ti­ge­de­batt i Stock­holms stads­hus. Gu­lan Av­ci (FP) blev ”jäv­ligt för­ban­nad”, Ann-Mar­ga­ret­he Livh ut­ro­pa­de ”be hap­py!”.

Gu­lan Av­ci el­da­de på re­dan från start och var först med att ta upp ett äm­ne som skul­le åter­kom­ma: Sta­dens nya råd för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

– Hur kan ett stort an­tal or­ga­ni­sa­tio­ner va­ra in­bjud­na till det här rå­det men ing­en som job­bar med frå­gan om he­der­s­våld, dund­ra­de Gu­lan Av­ci (FP).

Gi­ta Na­ba­vi (FI) för­sva­ra­de sig och sa att det själv- klart ska job­ba även med he­der­s­vålds­frå­gor.

Gu­lan Av­ci vil­le in­te lyss­na. Bris­ten i upp­läg­get ha­de gjort hen­ne ”jäv­ligt för­ban­nad”.

– Du svär in­te i Råd­sa­len, av­bröt mö­tets ord­fö­ran­de Mar­ga­re­ta Björk och de­bat­ten fort­sat­te i sam­ma an­da en stund till.

Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V) fick sista or­det och upp­ma­na­de al­la par­ti­er att va­ra med och no­mi­ne­ra sak­kun­ni­ga till rå­det och in­ty­ga­de att det kom­mer att bli bra.

– Be hap­py! för­kun­na­de Livh.

Andre­as Jen­nische

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.