Yr­ke, ål­der, bak­grund, vil­la el­ler mil­jon­pro­gram

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se

och sam­tal män­ni­skor emel­lan.

Ka­rin Bru­ce är verk­sam­hets­le­da­re för LärO­li­ka i Stock­holm

Var­för gör ni det här? – Det finns jät­te­myc­ket mö­tes­plat­ser för dem som är li­ka varand­ra, som har sam­ma jobb och bak­grund. Och så få mö­tes­plat­ser för dem som är oli­ka varann, än­då lär jag mig mer av att mö­ta den som är oli­ka mig. Vad tit­tar ni på för att ve­ta att män­ni­skor är oli­ka?

– Yr­ke, ål­der, bak­grund, var man bor; i vil­la el­ler mil­jon­pro­gram. Men det är in­te lätt att ska­pa grup­per, vis­sa står på kö och and­ra sak­nas. Det är svå­rast att hit­ta de som har kom­mit till Sve­ri­ge i vux­en ål­der och unga från mil­jon­pro­gram­men.

– De som själ­va kän­ner att de står ut­an­för el­ler ovan­för det eta­ble­ra­de sam­häl­let är svå­ra att nå, där­e­mot har vi många del­ta­ga­re som är i 30-40-års­ål­dern och som har bra kar­riä­rer i nä­rings­li­vet.

Var­för sak­nas det mö­tes­plat­ser?

– He­la sam­häl­let är byggt på att du smal­nar av di­na nät­verk och spe­ci­a­li­se­rar dig, då tap­par du de som är oli­ka dig själv un­der re­sans gång.

Vad tyc­ker du är bäst med LärO­li­ka?

– Jag har sett mö­ten som har på­ver­kat män­ni­skor djupt, jag har sett de som har fått jobb och de som har fått en bre­da­re sam­hälls­för­stå­el­se. Vi be­hö­ver al­la kom­ma in i det här sam­häl­let vi har i dag, oav­sett vil­ken bak­grund vi har, för det är in­te sam­ma sam­häl­le som vi väx­te upp i. Och så har jag lärt mig enormt myc­ket själv det se­nas­te året, sä­ger Ka­rin Bru­ce.

”Vi be­hö­ver al­la kom­ma in i det här sam­häl­let vi har i dag, oav­sett vil­ken bak­grund vi har, för det är in­te sam­ma sam­häl­le som vi väx­te upp i. Ka­rin Bru­ce.”

Ida Nil­sing

FO­TO:IDA NIL­SING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.