Hall­brist stå­en­de pro­blem

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Idrotts­bor­gar­rå­det Emi­lia Bjuggren (S) be­sök­te Spånga IP för att diskutera idrot­tens fram­tid i Spång­aTens­ta. Den sto­ra frå­gan: bris­ten på id­rotts­hal­lar i om­rå­det.

Ett ti­o­tal för­e­ning­ar från stads­de­len var med för att diskutera be­ho­vet av fler id­rott­s­y­tor.

– Be­ho­vet av an­lägg­ning­ar är väl­digt, väl­digt stort. Id­rot­ten är ovär­der­lig här och be­ho­vet av fle­ra mö­tes­plat­ser är stort, och id­rot­ten bi­drar till det, sä­ger stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Hersi (MP).

Emi­lia Bjuggren fick lyss­na på hur de oli­ka för­e­ning­ar­na upp­le­ver bris­ten.

– Just nu har Tens­ta Basket 26 or­ga­ni­se­ra­de lag i se­ri­er och möj­li­gen kom­mer vi att pas­se­ra det. Med den fart och verk­sam­het vi har be­dö­mer jag att vi snart har 40 lag. Fle­ra lag de­lar sal, fle­ra lag trä­nar i trånga gym­nas­tik­sa­lar, ti­der­na räc­ker in­te till. Bris­ten på hal­lar är väl­digt all­var­ligt, det kan stop­pa klub­bar att kun­na ta emot al­la in­tres­se­ra­de ung­do­mar, sä­ger Georgios Kouk­ou­vinos, id­rotts­an­sva­rig på Tens­ta Basket.

Tens­ta Basket är in­te en­sam­ma, plats­bris­ten är ett stå­en­de pro­blem för al­la för­e­ning­ar i om­rå­det. Från fle­ra håll hör­des även kla­go­mål om att Spånga-Tens­ta bort­pri­o­ri­te­rats, me­dan det byggts fler hal­lar i and­ra de­lar av Väs­te­rort.

– Min är­li­ga upp­fatt­ning är att det in­te har pri­o­ri­te­rats till­räck­ligt myc­ket. Vi har in­te lyc­kats byg­ga nå­got i om­rå­det här, sä­ger Emi­lia Bjuggren.

Hjul­sta­hal­len, den hall som skul­le byg­gas i Jär­va­om­rå­det, stop­pa­des för­ra året på grund av mark­för­ore­ning­ar. Nu hop­pas för­e­ning­ar­na att hal­len kan byg­gas på an­nan plats. Många po­äng­te­ra­de vik­ten av Spånga IP, som en knutpunkt mel­lan om­rå­de­na.

– Vi vill att den ska byg­gas här på Spånga IP. För stads­de­lens bäs­ta, för in­teg­ra­tio­nens bäs­ta skul­le en rik­tig sport­hall just här i mit­ten av stads­de­len där bå­da si­dor ska kom­ma över­ens, va­ra otro­ligt bra, sä­ger Georgios Kouk­ou­vinos från Tens­ta Basket.

Emi­lia Bjuggren är med­ve­ten om att Spånga IP, och id­rot­ten, har en enormt vik­tig roll i Spånga-Tens­ta.

– Jag är själv upp­vux­en i Tens­ta och har id­rot­tat på IP un­der al­la mi­na skol­år. Jag vet hur vik­tig id­rot­ten är här, det är där­för jag tyc­ker att det är väl­digt spän­nan­de med de här ut­veck­lings­tan­kar­na, sä­ger Emi­lia Bjuggren (S).

Lot­ten Engbom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.