MER Grand Mas­ter Won-Sup Lim

Vi i Kista - - SPORT -

till Sve­ri­ge som Ko­re­ansk Taekwon­do-am­bas­sa­dör.

Lim skic­ka­des till Sve­ri­ge av det ko­re­ans­ka Taekwon­do­för­bun­det för att spri­da Taekwon­do i Nor­den.

KOM GRAND­MAS­TER

Lim in­ne­har 9 dan och re­pre­sen­te­rar World Taekwon­do Fe­de­ra­tion, WTF i Sve­ri­ge och är ex­klu­siv med­lem i WTF Mas­ters Com­mit­tee.

Lim har även pub­li­ce­rat sin po­e­si­sam­ling i Ko­rea och även ska­pat sin egen stil med hans sam­la­de er­fa­ren­het av kamp­kons­ten och livs­fi­lo­so­fi – Mool Heuk Gil.

GRAND­MAS­TER

GRAND­MAS­TER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.