Ny di­rek­tör kom­mer till stan

”Dit hit­tar jag in­te. Jag är en grabb från Sö­der­täl­je”, sä­ger Pa­trik Derk när jag fö­re­slår att vi ses på tor­get i Kis­ta, ut­an­för folk­hög­sko­lan. Det blir att vi ses på Kis­ta Nod un­der en av hans ab­so­lut förs­ta da­gar på job­bet som stads­dels­di­rek­tör i Rin­keb

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Pa­trik Derk är i full färd med att be­kan­ta sig med ar­bets­plat­sen och de an­ställ­da, med om­giv­ning­ar­na och med Jär­va­bor­na. Da­gen ef­ter vi ses ska han ut på en cy­kel­tur med gui­de. Trots att han in­te är sär­skilt be­kant med Jär­va-om­rå­det se­dan ti­di­ga­re, tve­ka­de han in­te när han i vå­ras fick frå­gan om att bli stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­by-Kis­ta. – Nej, det var bra taj­ming. Bakom sig läm­nar han vd-pos­ten på fas­tig­hets­bo­la­get Tel­ge Hov­sjö i Sö­der­täl­je. Han har be­skri­vits som en fö­re­gångs­fi­gur som på ett nytt sätt lyft ett bo­stads­om­rå­de med då­ligt ryk­te. Hans me­tod har va­rit att man rus­tar upp män­ni­skor­na i ett om­rå­de och in­te ba­ra bo­stä­der­na.

Ti­di­ga­re har han ar­be­tat i sko­lans värld, som rek­tor, i grun­den är han yr­kes­lä­ra­re på for­dons­pro­gram­met. På fri­ti­den gil­lar han att re­no­ve­ra och byg­ga om gre­jer, och så la­gar han si­na barns bi­lar.

Hän­dig­he­ten, är det nå­got du ba­ra får an­vän­da på fri­ti­den, el­ler är den nyt­tig även i job­bet?

– Jag är gans­ka prak­tisk. Man ska gö­ra sa­ker. I Hov­sjö fick jag frå­gan: ”Kan du tän­ka dig att bo här?” Nej, sa jag, jag kan in­te tän­ka mig att bo där de brän­ner bi­lar,

men då får vi väl fixa till det.

Är det må­let, att ska­pa om­rå­den där du själv vill bo?

– Det är vad det hand­lar om. Jag har va­rit med om att ska­pa en sko­la där mi­na barn skul­le kun­na gå och en stads­del där de skul­le kun­na bo. Är det ”good enough” för mig, så är det ”good enough” för de and­ra som bor här, så tän­ker jag.

Kan du tän­ka dig att flyt­ta till Jär­va?

– Jag vet för li­te än för att sva­ra på den frå­gan.

De fram­ti­da ar­bets­upp­gif­ter­na vill han in­te sä­ga för myc­ket om, först vill han lyss­na in and­ra.

– Man tror att jag har gjort en mas­sa, men det är ju and­ra som har gjort sa­ker. Det hand­lar om att sät­ta igång en rö­rel­se! Det är ex­em­pel­vis in­te en en­skild vux­en som ska på­ver­ka unga, det hand­lar om att få unga att på­ver­ka varand­ra i en po­si­tiv rikt­ning. Då blir det en mo­bi­li­se­ring.

Jär­va­bor­na kom­mer dock att kun­na vän­ta sig för­änd­ring, även om den kom­mer att ske först på lång sikt. Vis­sa sa­ker han ar­be­tat med ti­di­ga­re har gett re­sul­tat först 10 år se­na­re.

– Många som jag pra­tar med vill gö­ra nå­got nytt och an­norlun­da, men de vet fort­fa­ran­de in­te rik­tigt vad. Jag har man­dat att för­änd­ra, och jag mås­te va­ra li­te mo­dig.

Vad me­nar du med mod?

– Att gö­ra sa­ker som man in­te är helt över­ty­gad om kom­mer att lyc­kas.

Fast en kon­kret sak näm­ner han: målupp­fyl­lel­se i sko­lan. Trots att sko­lan in­te vi­lar på stads­dels­för­valt- ning­ens an­svar, men kon­tak­ter för ett sam­ar­be­te med Ut­bild­nings­för­valt­ning­en har re­dan knu­tits, en­ligt Pa­trik Derk.

Hur gör man om man vill nå dig? Läg­ger till dig på Fa­ce­book?

– Det jag gil­lar mest med so­ci­a­la me­di­er är att kol­la på bil­der på mi­na syr­rors barn. Det är allt­så in­te där jag

”Nej, sa jag, jag kan in­te tän­ka mig att bo där de brän­ner bi­lar, men då får vi väl fixa till det.”

GLAD. ”Vad gör dig glad?” ”Det mesta.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.