”Det är ro­ligt att hjäl­pa till”

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Mil­jon­tals män­ni­skor är på flykt just nu. Många av dem har en dröm om att kom­ma till Sve­ri­ge. När de kom­mer hit kom­mer de att be­hö­va all hjälp de kan få. Hjäl­pen kom­mer bland an­nat från Hus­by FF i form av klä­der, lek­sa­ker och peng­ar.

Hus­by FF lig­ger tvåa i Di­vi­sion 6, strax bakom Rin­ke­by Uni­ted. För­ra vec­kan ställ­des la­get mot Stock­holms IF Mi­dia. Ef­ter en tuff, och stund­tals tjaf­sig match vann de till slut med 2-1. Men det var in­te re­sul­ta­tet och mat­chen som var det vik­ti­gas­te den här gång­en. Ut­an det var vik­ti­ga­re att på sitt eget sätt hjäl­pa al­la de flyk­ting­ar som just nu är i rö­rel­se ute i Eu­ro­pa.

– Al­la vet ju vad som hän­der och hur hemskt det är. Vi kän­de att vi vil­le gö­ra vad vi kun­de för att hjäl­pa till, sä­ger Bi­ni­am Gebri­el som är en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na.

På ba­ra nå­gon tim­me ha­de he­la lång­sidan längs med om­kläd­nings­rum­men fyllts med svar­ta sop­säc­kar. I någ- ra fanns dam­klä­der, i nå­gon an­nan skor och i vis­sa fanns det lek­sa­ker till bar­nen. Man sam­la­de även in peng­ar un­der kväl­len och var no­ga med att lyf­ta fram att al­la bi­drag räk­nas.

– Vi fick in rik­tigt myc­ket peng­ar och även Hus­by FF gjor­de en ge­ne­rös do­na­tion, sä­ger Bi­ni­am Gebri­el.

Klä­der­na kom­mer att läm­nas till en flyk­ting­för­lägg­ning i Fars­ta och för peng­ar­na kom­mer man att kö­pa lek­sa­ker till bar­nen.

Det är förs­ta gång­en klub­ben gör nå­got sånt här och det finns de­fi­ni­tivt tan­kar på att gö­ra det snart igen. Bi­ni­am Gebri­el är över­väl­di­gad över all sup­port man har fått och han me­nar att han ald­rig kun­de tro att så många skul­le vil­ja hjäl­pa till.

– Det är helt sjukt. Det var så kort var­sel och än­då är det så många som har hjälpt till. Det har till och med kom­mit folk ut­i­från, in­te ba­ra ifrån Hus­by.

En Hus­by­bo som vil­le va­ra med och vi­sa sitt stöd var sju­å­ri­ga Kia­ra Can­ci­no. Hon kom till­sam­mans med sin mam­ma och läm­na­de en på­se som var propp­full med klä­der. De ha­de läst om in­sam­ling­en på in­ter­net och vil­le själv­klart vi­sa sitt stöd.

– Det är ro­ligt att hjäl­pa till, att hjäl­pa and­ra, sä­ger Kia­ra.

Un­der kväl­len kom även Väns­ter­par­ti­et Kis­ta för­bi.

– Hus­by FF gör re­dan väl­digt myc­ket för om­rå­det, bå­de in­om id­rot­ten och com­mu­ni­ty buil­ding. När vi såg att la­get ta­git på sig an­sva­ret att gö­ra en lo­kal klä­doch peng­ain­sam­ling på match­da­gen var det själv­klart att gå dit och sup­por­ta de­ras ini­ti­a­tiv, sä­ger par­ti­ets ord­fö­ran­de Ve­ro­ni­ca Sti­ern­borg.

”Vi kän­de att vi vil­le gö­ra vad vi kun­de

för att hjäl­pa till.”

FO­TO: ELIN NORD­LUND

VILL HJÄL­PA.

Kia­ra Can­ci­no tyc­ker att det är ro­ligt att kun­na hjäl­pa till.

HJÄL­PER TILL. Sil­ver Hai­dar hjälp­te till att or­ga­ni­se­ra al­la do­na­tio­ner.

MATCH. Sam­ti­digt spe­la­des en match mot Stock­holms IF Mi­dia. Hus­by FF vann 2–1.

LEK­SA­KER. Många skänk­te lek­sa­ker till bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.