Stor mu­ral­mål­ning in­vigs i Hus­by

Ef­ter mer än ett års ar­be­te är det dags för invigning. Nu mon­te­ras som­ma­rens bygg­ställ­ning­ar ned. Hus­by­bor­na bjuds in att hyl­la sin nya uni­ka mu­ral­mål­ning, som fått nam­net ”Stör­re än vad ni tror”.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se 070-78 72 077

Det är en vik­tig grej i he­la om­rå­dets de­mo­kra­ti­pro­cess. Kons­ten är ett verk­tyg, en al­ter­na­tiv väg att in­vol­ve­ra män­ni­skor.

He­la som­ma­ren har det må­lats på väg­gen bakom Hus­by träff. Sto­ra bygg­ställ­ning­ar har stått upp­ställ­da och fle­ra kväl­lar har det va­rit öpp­na må­lar­verk­stä­der.

Öp­pen­het är ett nyc­kelord. Re­dan från förs­ta skis­ser­na har pro­jekt­le­dar­na ve­lat ha en öp­pen pro­cess och in­vol­ve­ra så många som möj­ligt av de bo­en­de i Hus­by, vil­ket gör mu­ral­mål­ning­en unik i lan­det.

– Den de­mo­kra­tis­ka pro­ces­sen är unik, sä­ger pro­jekt­le­da­ren Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri, från or­ga­ni­sa­tio­nen För­or­ten i cent­rum.

Re­dan för­ra året var fle­ra unga som­mar­job­ba­re verk­sam­ma in­om pro­jek­tet. De in­ter­vju­a­de 130 Hus­by­bor om vad de skul­le vil­ja ha med på mål­ning­en. In­ter­vju­er­na över­för­des till skis­ser, som se­dan ställ­des ut på tor­get och där fick folk rös­ta på så­dant som de gil­la­de. Syf­tet har va­rit att kol­lek­tivt ar­be­ta fram en skiss, en ge­men­sam röst, med Hus­by­te­ma.

Den här som­ma­ren har mo­ti­ven över­förts till väg­gen och bå­de som­mar­job­ba­re och and­ra Hus­by­bor del­ta­git i må­lan­det.

– Det har drop­pat in folk he­la ti­den, sä­ger Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri.

På eng­els­ka kal­las ar­bets­sät­tet för ”com­mu­ni­ty art”, vil­ket står för ett slags in­ter­ak­tivt konst­ska­pan­de som sker i di­a­log med ett sam­häl­le.

– Det är en vik­tig grej i he­la om­rå­dets de­mo­kra­ti­pro­cess. Kons­ten är ett verk­tyg, en al­ter­na­tiv väg att in­vol­ve­ra män­ni­skor att för­änd­ra rum­met.

På så vis får män­ni­skor ta plats i sitt cent­rum, bil­der­na be­rät­tar histo­ri­er som många kan kän­na igen sig i och fle­ra Hus­by­pro­fi­ler syns på mål­ning­en.

En­ligt Mar­ta Gil, konst­när­lig le­da­re för Hus­by­mu­ra­len, hål­ler den sig i minst fem år, se­dan mås­te den un­der­hål­las.

– Det är ett an­svar att hål­la den le­van­de. Tan­ken är in­te att för­nya den, ut­an att be­va­ra den, sä­ger Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri.

In­vig­ning­en äger rum på sön­dag kloc­kan 16–19. Det kom­mer att klip­pas band, bju­das på prat, ming­el och Pom­mac.

– Det blir en mys-invigning för att hyl­la ver­ket, sä­ger Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri.

FO­TO: IDA NIL­SING

HUS­BY­MU­RA­LEN. Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri (till väns­ter) har pro­jekt­lett ar­be­tet och Mar­ta Gil, till hö­ger, har va­rit konst­när­lig le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.