Inga Har­nesk har fyllt 85 år

Hus­by­i­ko­nen Inga Har­nesk be­svä­ras in­te av att bli gam­mal. I vec­kan fyll­de hon 85 år. – Så länge jag mö­ter and­ra blir jag in­te gam­mal.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fri­da Gun­ner Brooke

Inga Har­nesk plockar fram rabarberpaj och fle­ra sor­ters mju­ka kakor. Det är da­gen fö­re födelsedagen, men hon har re­dan hun­nit fi­ra li­te un­der hel­gen och i kyl­skåpet finns res­ter­na av god­sa­ker­na som ser­ve­ra­des.

– Jag har stä­dat på så kons­ti­ga stäl­len ska du ve­ta. Jag var ner­vös. Jag vill ju att så­dant där ska bli bra. Men på ka­la­set tog bar­nen över i kö­ket så jag kun­de sit­ta ner med mi­na gäs­ter.

Den 15 sep­tem­ber 2015 är det 85 år se­dan Inga Har­nesk kom till värl­den, i Hei­li­gen­ha­fen i Tyskland. Året var 1930.

– Jag har all­tid äls­kat födelsedagar. Jag minns när jag var åt­ta år, då fick jag åka med pap­pa på ar­mé­mo­tor­cy­kel till Lü­bec­ker Mar­zi­pan­haus. Och så fick jag ett hals­band, dock­kof­fert och sa­go­bok.

Den här gång­en blev det ing­en dock­kof­fert el­ler sa­go­bok, men ett hjort­ron i ke­ra­mik av konst­nä­ren Bir­ger Åström, en af­fisch med Hus­bys fär­ger som till­fäl­ligt klist­rats upp med plås­ter på bal­kong­en, en tav­la av fär­gat glas, bio­bil­jet­ter, fot­vård, vin och såklart en mas­sa blom­mor.

– Det be­svä­rar mig in­te att bli gam­mal. När man blir så gam­mal som jag är slä­par man på så myc­ket er­fa­ren­het. Det är näs­tan mer spän- nan­de i den här ål­dern. För man har tid att se det som för­sig­går runt om­kring en.

Och det som hän­der runt om­kring just nu är går­den, gran­nar­na och små­bu­set. Som hon för­sö­ker att be­mö­ta på nya sätt.

– I mor­se testade jag att gå fram till poj­kar­na på mo­pe­der­na. Det blir så lätt att man skäl­ler, vil­ket ba­ra ska­par mot­sätt­ning­ar. Man de­lar upp sig i oli­ka lag. Men i sam­ta­let kan man mö­tas och få en an­nan in­gång. Kanske det hjäl­per – jag har ju in­te tes­tat så många gång­er.

Hus­by­i­kon, eldsjäl, ak­ti­vist, för­e­nings­sam­ver­ka­re, pen­sio­när – kärt barn har många namn och Inga Har­nesk är ett av dem. Men en­ligt hen­ne själv or­kar hon in­te kö­ra på som för­ut.

– Jag sit­ter in­te med i sty­rel­ser läng­re. Det hin­ner jag in­te. Men val­be­re­da­re gil­lar jag att va­ra. Jag är bra på att sam­man­fö­ra duk­ti­ga män­ni­skor. Li­te som spin­deln i nä­tet, fast i smyg.

Och än le­ver hop­pet om att för­e­nings­li­vet i Hus­by ska blomst­ra som förr. Där­för job­bar hon hårt för att sam­man­fö­ra oli­ka för­e­ning­ar bland an­nat i form av en för­e­nings­mäs­sa.

– När vi kom hit till Hus­by på 1970-ta­let, fick vi fri till­gång till mö­teslo­ka­ler där vi ha­de all form av ak­ti­vi­tet. Det för­de sam­man folk och man lär­de kän­na varand­ra. Tänk om vi kan få till det igen. Det brin­ner jag verk­li­gen för just nu.

– Ibland kän­ner jag mig ne­re el­ler trött. Det är in­te all­tid and­ra ser det. Men det vän­der så fort jag mö­ter de runt om­kring mig och sam­ta­lar med dem. Så länge jag mö­ter and­ra blir jag in­te gam­mal.

FO­TO: FRI­DA GUN­NER BROOKE

85 ÅR. I vec­kan fyll­de Hus­by­i­ko­nen Inga Har­nesk 85 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.