Jär­va MK unik sko­la för cross

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Fart, skit och mo­to­rer är tre sa­ker som till­ta­lar många små­kil­lar och småtje­jer. Men al­la har in­te råd att kö­pa sin egen cross. Ge­nom Cross­sko­lan kan man tes­ta på spor­ten och lå­na all ut­rust­ning som be­hövs.

Le­ran su­ger fast bå­de stöv­lar och cyklar på väg till den lil­la ba­nan som på grund av reg­net är li­te extra svår idag. Men det stop­par in­te al­la barn och ung­do­mar som ta­git sig hit för da­gens trä­nings­pass.

I år är det pre­miär för Crossko­lan på Jär­va MK. Det är fak­tiskt pre­miär för Crossko­lan över­hu­vud­ta­get. Crossko­lan föd­des ef­ter att Gabri­el Lo­sell, grun­da­re för sko­lan, ha­de dri­vit fram­gångs­ri­ka pro­va-på-da­gar. Till­sam­mans med för­bun­det tog han se­dan fram det kon­cept som lig­ger till grund för Crossko­lan.

– Den här sko­lan är helt unik i sitt slag, kon­cep­tet är helt unikt. Det är of­ta kost­na­der som sät­ter stopp för de som vill kö­ra cross. Jag tänk­te - var­för kan man in­te lå­na ut en hoj och all ut­rust­ning? Jag köp­te in allt som be­höv­des och drog igång. Grup­per­na blev full­bo­ka­de direkt, sä­ger Gabri­el.

Grup­per­na be­står av barn och ung­do­mar i åld­rar­na fy­ra till tolv år. Det är mest kil­lar på plats, men även ett par mo­to­räls­kan­de tje­jer har hit­tat hit. Cyk­lar­na de kör är 50cc, 110cc och 125cc, vil­ket pas­sar yp­per­ligt för ny­bör­ja­re.

– Det ska va­ra en­kelt för dem att kom­ma igång men det är ock­så vik­tigt att för­äld­rar­na som är på plats är en­ga­ge­ra­de och hjäl­per till. Sko­lan byg­ger li­te på det kan man sä­ga, fort­sät­ter Gabri­el.

En som är extra tag­gad just idag är Melvin Bergling Eriks­son. Han har till­sam­mans med pap­pa Andre­as och syr­ran Em­ma kom­mit en dryg tim­me in­nan da­gens trä­nings­pass ska dra igång.

– Det gäl­ler att va­ra här i tid för att tes­ta ut ut­rust­ning­en, det tar sin lil­la tid, be­rät­tar pap­pa Andre­as.

Melvin tyc­ker att motorsport är ro­ligt och för ho­nom var det själv­klart att an­mä­la sig till Crossko­lan.

– Det är jät­te­ro­ligt men det är ock­så li­te svårt. Det svå­ras­te är att väx­la.

Pap­pa Andre­as tyc­ker att Crossko­lan är ett jät­te­bra ini­ti­a­tiv. Dels för att all ut­rust­ning kos­tar, men ock­så av en helt an­nan or­sak.

– Nu slip­per jag tvät­ta allt, skrat­tar han. Skämt åsi­do, det är ro­ligt att kun­na gö­ra det här till­sam­mans. Jag blir fak­tiskt ock­så su­gen på att bör­ja själv.

Ute på ba­nan kör fort­fa­ran­de den förs­ta grup­pen för fullt. De all­ra yngs­ta har det svårt på grund av le­ran. En ef­ter en hop­par de av. De äld­re kil­lar­na bör­jar få in tek­ni­ken och kör varv på varv sam­ti­digt som för­äld- rar­na står vid si­dan av och he­jar på.

– Det är häf­tigt att se när de för­står hur de ska gö­ra. De är så ener­gis­ka och en­ga­ge­ra­de, sä­ger Gabri­el.

Plöts­ligt sli­rar en av kil­lar­na till och Gabri­el stic­ker snabbt iväg för att hjäl­pa.

”Det är jät­te­ro­ligt men det är ock­så

li­te svårt.”

FO­TO: ELIN NORD­LUND

LE­RIGT.

Idag är det extra le­rigt vil­ket gör ba­nan extra svår.

FO­TO: MOSTPHOTOS

I GOD TID. Melvin Bergling Eriks­son är i god tid idag. Med sig har han pap­pa Andre­as och syr­ran Em­ma.

TIT­TAR PÅ. I dag är ba­nan för svår för de yngs­ta som i stäl­let får tit­ta på.

LÅ­NA UT­RUST­NING. Man får lå­na all ut­rust­ning på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.