Gå­van är gi­va­rens väl­sig­nel­se

Vi i Kista - - HEJ KISTA - KRÖ­NI­KAN Mats Hed­ström Chefre­dak­tör

Kia­ra Can­ci­no, som syns med ett glatt le­en­de på om­slags­bil­den, är en av al­la Jär­va­bor som är med och sam­lar in stöd till de sy­ris­ka flyk­ting­ar­na.

Det var som att bil­den på en drunk­nad, treå­rig poj­ke i kort­byx­or och gympas­kor på en strand i Tur­ki­et fick många, många att in­se det vi nog re­dan viss­te. Det här går ju in­te. Och när van­ligt folk in­såg det, in­såg även po­li­ti­ker­na det och plöts­ligt kan Eu­ro­pa och Sve­ri­ge ta emot många fler sy­ris­ka flyk­ting­ar än vad som var tänkt. Men vad hän­der. Det hän­der att en li­ten klick av me­di­e­va­na proffs­tyc­ka­re, of­tast är de le­dar­skri­ben­ter, bör­jar pra­ta om näs­ta må­nad. Om ar­bets­mark­nad och seg­re­ga­tion. Om lång­sik­ti­ga lös­ning­ar och om att ha en an­nan dis­kus­sion. Om de har en poäng hör in­te till sa­ken, tyc­ker jag, in­te just nu. De­ras val av tid­punkt för att pra­ta om and­ra sa­ker än att hjäl­pa till är ka­ta­stro­falt taj­mad. Möt blic­ken från sju­å­ri­ga Kia­ra Can­ci­no så för­står ni var­för. Man blir glad av att hjäl­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.