Lag­lig gra­fit­ti­vägg?

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Spånga får even­tu­ellt en lag­lig graf­fiti­vägg. Den är un­der pla­ne­ring, men var den ham­nar är in­te klart.

– Vi hål­ler på att tit­ta på li­te tänk­ba­ra plat­ser. En plats vi tit­tar på är kan­ten mot Nydals­par­ken, un­der mo­tor­vä­gen mot Jär­va­fäl­tet, sä­ger Ida Malm­borg, an­sva­rig för stads­mil­jön i Spånga-Tens­ta.

Broms­tens in­du­stri­om­rå­de har va­rit up­pe på tal, men nu ver­kar det in­te bli nå­gon vägg där.

– Det är in­te så lämp­ligt ef­tersom att Broms­tens­sta­den ska byg­gas. Dess­utom är det in­te så trev­ligt där, det är li­te över­gi­vet just nu mel­lan byg­gen. Det mås­te till en plats där det får plats och som in­te an­vänds till nå­got just nu, sä­ger Ida Malm­borg.

Om allt går en­ligt pla­ner­na ska ären­det upp i nämn­den i ok­to­ber, in­nan dess ska det allt­så be­stäm­mas var väg­gen ham­nar. Tro­li­gast är att väg­gen är fär­dig att an­vän­das näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.