Mil­jö­te­ma på Kis­ta bib­li­o­tek

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Just nu på­går mil­jö­te­mat ”bli ke­mi­ka­li­es­mart” på Kis­ta bib­li­o­tek. Ar­ran­gö­rer är Stock­holm stad, Stock­holm vat­ten och Ci­tycon AB Kis­ta gal­le­ria. Un­der kam­pan­j­vec­kor­na har den be­sö­kan­de möj­lig­het att ta del av ut­ställ­ning­ar, fil­mer, fö­re­läs­ning­ar, te­a­ter och works­hops med me­ra och man kan få tips på ex­em­pel­vis mil­jö­märk­ta va­ror och hur an­vän­der mat­för­pack­ning­ar på ett smart sätt kan du ock­så mins­ka mäng­den ke­mi­ka­li­er som du får i dig via ma­ten. Te­ma­vec­kan på­går fram till den 27 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.