MER Ide­ellt ar­be­te

Vi i Kista - - KISTA - FO­TO: IDA NIL­SING

en un­der­sök­ning som fack­för­bun­det Ju­sek lå­tit ge­nom­fö­ra är 54 pro­cent av svens­kar­na be­red­da att stäl­la upp ide­ellt, me­dan ba­ra 5 pro­cent fak­tiskt gör det.

du en­ga­ge­ra dig idellt el­ler sö­ker du vo­lon­tä­rer till en verk­sam­het, så finns en för­med­ling som he­ter Vo­lon­tär­by­rån. Web­ba­dres­sen är www.vo­lont­ar­by­ran.org

EN­LIGT

VILL

verk­sam­he­ten för att mö­ta de nya be­ho­ven, sä­ger Pel­le Fri­man, verk­sam­hets­chef.

är ord­fö­ran­de för Rö­da kor­set i Spång­aTens­ta, och även hos ho­nom har te­le­fo­nen gått varm, men han sä­ger ock­så att den go­da vil­jan kan va­ra svår att ka­na­li­se­ra.

– Det är po­si­tivt med en­ga­ge­mang­et och jag vill gär­na ta hand om det.

Bo Bängts­son

Men det är svårt att han­te­ra kläd­gå­vor.

– Peng­ar kan du snabbt få dit de be­hövs, om hjäl­pen be­hövs i Mal­mö är det ba­ra någ­ra klick bort, och till Sy­ri­en är det någ­ra klick till, men när folk skän­ker klä­der och skor är det myc­ket svå­ra­re för oss att ka­na­li­se­ra.

– Vi tving­as an­vän­da peng­ar­na för att hy­ra extra la­ger­lo­ka­ler.

Ida Nil­sing GI­SELLE GAR­CIA. Är läx­hjäl­pa­re i Rin­ke­by se­dan i au­gusti. Hon kom­mer själv från ett an­nat land och vill nu gär­na hjäl­pa and­ra. ”Jag kän­ner verk­li­gen att jag gör nytta”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.