27 SEP­TEM­BER Tens­ta Go­spel Stu­di­on

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tens­ta Go­spel Re­ve­la­tion föd­des 2013 med röt­ter i den nu­me­ra eta­ble­ra­de ”Tensta­go­speln”. Kon­cep­tet byg­ger på ett mind­re och al­ter­na­tivt for­mat till sys­ter­kö­rer­na TGC och TGJN. Kö­ren be­står av 10 ta­lang­ful­la sång­a­re, varav ma­jo­ri­te­ten for­mats i kyr­kans kö­rer. Zac­ka­ri­as Ulv­skog, som va­rit ak­tiv i Tensta­kyr­kan se­dan 2005, har ax­lat rol­len som körle­da­re från start. Till­sam­mans med grup­pen ar­be­tar han med att fort­satt spri­da den ener­gi och gläd­je som så många för­knip­par re­dan med Tens­ta. Kloc­kan 14.00 Eggeby Gård, Jär­va Fol­kets Park. Café Grön­ling­en är öp­pet kloc­kan 13.00–16.00. En­tré 60 kr. Mer in­for­ma­tion: www.eggeby.se el­ler te­le­fon 08-752 09 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.