21 SEP­TEM­BER The Black List

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

The Black List – bok­cir­keln som sät­ter af­ri­kans­ka för­fat­ta­re i fokus. Det är ett sam­ar­be­te mel­lan Afro­s­vens­ka aka­de­min och Stock­holms stads­bib­li­o­tek. Afro­s­vens­ka aka­de­min är ett treå­rigt pro­jekt som vän­der sig till ung­do­mar som själ­va har röt­ter i den af­ri­kans­ka di­aspo­ran. www.afro­s­vens­ka-aka­de­min.se. Aka­de­mins del­ta­ga­re har star­tar bok­cirk­lar på bib­li­o­te­ken kring af­ri­kans­ka för­fat­ta­re och bju­der ock­så in all­män­he­ten. Förs­ta even­tet var på Kis­ta bib­li­o­tek in­nan som­ma­ren och nu fort­sät­ter vi på Rin­ke­by bib­li­o­tek, måndag den 21/9 kl.18. Den­na gång är fokus på Gha­na och ak­tu­ell bok är Kom­ma och gå/Gha­na must go av Taiye Se­las­si. Dess­utom kom­mer en hand­full in­tres­san­ta gäs­ter att be­ly­sa den eko­no­mis­ka och kul­tu­rel­la ut­veck­ling­en i län­der­na sö­der om Sa­ha­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.