Tens­ta tun­nel­ba­na 40 år

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tens­ta tun­nel­ba­na fyl­ler 40 år och fi­rar med ett fa­mil­je­pro­gram i Tens­ta cent­rum. Med Hel­ga Hen­schens vän­ner .Allt det­ta vill vi fi­ra med ett fa­mil­je­pro­gram i Tens­ta Cent­rum mel­lan kloc­kan 13.00 och 15.00. Upp­trä­dan­de, blå­sor­kes­ter, ve­te­ran­bus­sar, bal­long­er m.m. Kloc­kan 17.00 bör­jar se­dan en so­aré på Tens­ta konst­hall med musik, dik­ter och film. Då mö­ter vi Ma­ria Lle­re­na, Kent Mal­te Malm­ström, Eva Möl­ler, Mari Théré­se Sar­ra­zin m.fl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.