23 SEP­TEM­BER Finsk­språ­kig bok­cir­kel på Kis­ta bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vi star­tar en finsk­språ­kig bok­cir­kel på Kis­ta bib­li­o­tek. Vi träf­fas en gång i må­na­den och dis­ku­te­rar en bok av en finsk­språ­kig för­fat­ta­re och of­tast finns en över­sätt­ning till­gäng­lig, an­ting­en på svens­ka el­ler eng­els­ka. Dis­kus­sio­nen sker på fins­ka och vi av­slu­tar med en fi­ka. Cir­kel­le­da­re är Le­e­na-Maa­ret­ta Dix­on, som stu­de­rar Litteratur på Stock­holms Uni­ver­si­tet. Varmt väl­kom­na! Alo­i­tam­me Kistas­sa Su­o­men­ki­e­li­sen kir­ja­ker­hon. Ta­paam­me ker­ran ku­ukau­des­sa kes­kustellak­semme su­o­men­ki­e­lel­lä kir­jo­i­te­tus­ta te­ok­ses­ta mut­ta yle­en­sä py­stym­me tar­jo­a­maan myös kään­ne­tyn ver­sion ( jo­ko ru­ot­sik­si tai eng­lan­nik­si). Ta­paa­mi­sen lo­puksi on ka­hvi tar­joi­lu. En­sim­mä­i­sen ker­ran ko­koon­num­me Syysku­us­sa. Ker­hoa ve­tää Le­e­na-Maa­ret­ta Dix­on, jo­ka opis­ke­lee kir­jal­li­su­ut­ta Tuk­hol­man Yli­o­pi­stos­sa. Läm­pi­mästi Ter­ve­tu­loa! An­mä­lan till le­e­na_­maa­ret­ta@hot­mail.com el­ler te­le­fon 0760-08 31 23. Pro­gram/Oh­jel­ma: 23 Sep­tem­ber/ Syyskuu: ”Yö ni­e­lee pä­ivät” el­ler/ tai ”Ek­sy­ne­et”, svensk över­satt­ning finns; ”De vil­se­gång­na”), bå­da ver­ken är skriv­na av Asko Sahl­berg.

Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.brooke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.