MER Hus­by­mu­ra­len

Vi i Kista - - KULTUR -

HUS­BY­MU­RA­LEN he­ter ”Stör­re än vad ni tror”. I mo­ti­vet kan man skym­ta fle­ra kän­da Hus­by­pro­fi­ler som ex­em­pel­vis fot­boll­spe­la­ren Robin Qu­ai­son, en av Hus­bys största fö­re­bil­der och som vid över­gång­en till ita­li­ens­ka Pa­ler­mo myn­ta­de ut­tryc­ket ”Dröm stort. Vi kan ock­så”.

MURALEN är unik tack va­re den öpp­na och de­mo­kra­tis­ka pro­cess som lig­ger bakom ska­pan­det. På eng­els­ka kal­las me­to­den för ”Com­mu­ni­ty art”.

MÅL­NING­EN är av och för bo­en­de i Hus­by, och har möj­lig­gjorts ge­nom ett sam­ar­be­te mel­lan or­ga­ni­sa­tio­nen För­or­ten i cent­rum och Svens­ka bo­stä­der. Pro­jekt­le­da­re är Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri, konst­när­lig le­da­re Mar­ta Gil och pro­jek­tas­si­stent är Si­mon Ma­tiwos.

IN­VIG­NING­EN äger rum sön­da­gen den 20 sep­tem­ber kloc­kan 16.00 bakom Hus­by träff.

MO­TIV. Mo­ti­ven på väg­gen har ar­be­tats fram i en ge­men­sam pro­cess, många kan kän­na igen sig i an­sik­ten och hän­del­ser.

NAMN. Många Hus­by­bor har skri­vit si­na namn på ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.