Trygg skol­väg

Vi i Kista - - KULTUR -

av för­de­lar­na med att gå el­ler cyk­la med med bil.

– Det blir bå­de mind­re av­ga­ser och en blir bar­nen pig­ga­re och lär sig att vis­tas i le­da­re på Stock­holms stad. Hon be­rät­tar även om po­pu­lä­ra så kal­la­de ”vand­ran­de skol­bus­sar” som be­ty­der att bar­nen går till­sam­mans med si­na kom­pi­sar och för­äld­rar.

– För­u­tom att det är tryg­ga­re och bätt­re dre mor­gon­stress när för­äld­rar de­lar på läm­ning­en.

el­ler cyk­la till sko­lan. på sam­ar­be­te och vi bi­drar gär­na med stöd till sko­lor för att för­ank­ra den här ty­pen av ele­ver.

Det här kan vi gö­ra till­sam­mans:

sko­lan på ett tryggt sätt. • An­vän­da av­läm­nings­plat­ser en bit bort från sko­lan där du kan stan­na och släp­pa av bar­net på ett säk­ra­re sätt. • Par­ke­ra och stan­na 10 me­ter fö­re ett

över­gångs­stäl­le. • Hål­la has­tig­he­ten. stock­holm.se/bar­ni­tra­fi­ken

he­ten att ska­pa en gå­ga­ta mel­lan Med till vår Walks­hop den 19 sep­tem­ber med start vid Med­bor­gar­plat­sen kloc­kan 14.00. Det blir en pro­me­nad med stopp vid oli­ka plat­ser där du kan va­ra med och diskutera strå­ket och läm­na in skrift­li­ga syn­punk­ter. stock­holm.se/ista­nu­tan­min­bil

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.