Mins­ka ris­ken för fukt­ska­dor

Fukt­ska­dor i hem­met har of­tast med bris­tan­de ven­ti­la­tion att gö­ra. Spe­ci­ellt vå­ra nya bo­stä­der är så bra iso­le­ra­de att de stäng­er in­ne fukt som väx­ter och ma­ski­ner av­ger. Så, hur ska man gö­ra för att för­bätt­ra hu­sets and­ning, och hur upp­täc­ker du ska­dor­na

Vi i Kista - - BOSTAD - Eri­ka Lindén Jans­son FO­TO: MAR­BO­DAL

Fukt­ska­dor kan bli rik­tigt tris­ta histo­ri­er. Om de får hu­se­ra fritt allt­för länge kan de bli häl­so­våd­li­ga och krä­va re­pa­ra­tio­ner och re­no­ve­ring­ar som krä­ver ka­pi­tal som du hell­re ha­de spen­de­rat på nå­got ro­li­ga­re. Ge­nom att se över och hål­la rent i ven­ti­la­tions­sy­ste­men och in­stal­le­ra fläk­tar kan du mins­ka fukt­bild­ning­en. Och, det finns även enk­la hus­morstips som kan va­ra bra att ha i bak­hu­vu­det. Det hand­lar om att nytt­ja vat­ten- och vär­me­sy­stem på rätt sätt, se upp för läc­kage och in­fö­ra ru­ti­ner vid mat­lag­ning, dusch och tvätt.

Väx­ter ut­sönd­rar fuk­tig­het och sy­re, vil­ket är bra! Det är när vi vatt­nar vå­ra stör­re väx­ter med stör­re mäng­der vat­ten som pro­blem kan upp­stå. Det vat­ten som hin­ner av­dus­ta in­nan väx­ten dric­ker upp det kan i stäl­let ge liv åt mö­gel­svam­par. Det kan du dock åt­gär­da med lång­tids­vatt­nan­de kru­kor.

An­nan fukt som var­dags­li­vet bi­drar med är ko­kan­de vat­ten på spi­sen. Vat­ten som står och ko­kar häf­tigt ut­an att köks­fläk­ten är på kan lätt spri­da vat­ten­ång­or i hu­set och fuk­ta föns­ter, väg­gar och skåp. Sätt all­tid på fläk­ten, och ko­ka gär­na med lock. Har du disk­ma­skin? De kan ibland bör­ja läc­ka, se spe­ci­ellt upp med in­bygg­da va­ri­an­ter. Fö­re­bygg gär­na med en våtrumsmat­ta un­der, och dra upp mat­tans kan­ter runt skåp­väg­gar­na. I bad­rum­met är det of­tast in­te vatt­net längs med väg­gar och dusch­för­häng­en som är den sto­ra fukt­fa­ran, ut­an det vat­ten som blir kvar i fo­gar­na. Till­sam­mans med tvål och hu­d­res­ter blir det en gro­grund för mö­gel­svam­par. Där­för är det vik­tigt att re­gel­bun­det an­vän­da gum­miskra­pan för att bli av med vatt­net, och att rengöra fo­gar och golv­brunns­si­lar. En ut­sug­nings­fläkt kan ock­så va­ra bra, om du in­te har möj­lig­het att väd­ra or­dent­ligt.

Var­je gång det he­ta tvätt­vatt­net spo­las ut mät­tas luf­ten med fuk­tig­het som kyls av mot kal­la ytor och kon­den­se­rar. En fläkt el­ler ett öp­pet föns­ter är bra för att ver­ka mot fukt­bild­ning­ar och mö­gel. Om du be­hö­ver tvät­ta i tvätt­ma­skin of­ta, sat­sa gär­na på en mind­re tvätt­ma­skin med av­lopps­slang som läggs i tvätt­stäl­let el­ler bad­ka­ret.

VAT­TEN­ÅNG­OR. Vat­ten som ko­kar häf­tigt ut­an att köks­fläk­ten är på kan spri­da vat­ten­ång­or i hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.