TRE FRÅ­GOR TILL TRE PRO­FI­LER:

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Ze­li­ha Dag­li, för­orts­fe­mi­nist, Hus­by­bo, grun­da­re av or­ga­ni­sa­tio­nen Ki­be­le.

Jag kän­ner in­te ho­nom per­son­li­gen, men har hört ta­las om det ar­be­te han har gjort i Sö­der­täl­je.

Jag är glad att det kom­mer en ny per­son och jag tror att han kan gö­ra skill­nad. Många pra­tar om de unga stö­ki­ga män­nen, sam­ti­digt finns många unga kvin­nor vars fri­het att rö­ra sig är be­grän­sad. De­ras rätt att ta plats mås­te för­sva­ras, där kan en stads­dels­di­rek­tör gö­ra skill­nad.

Att han gör om och gör rätt! Många po­li­ti­ker och tjäns­te­män pra­tar om och för oss, men in­te med oss kvin­nor. Vi be­hö­ver en plats där så­da­na sam­tal kan äga rum, ett ak­ti­vi­tets­hus.

Sven-Olof Jo­hans­son, vd och sto­rä­ga­re av Fast­part­ner som äger fas­tig­he­ter­na kring Rin­ke­by och Tens­ta torg, bland an­nat. Ingen­ting. Det finns en läng­tan ef­ter en säk­ra­re mil­jö, sär­skilt ut­an­för kon­tors­tid, och där tyc­ker jag att det har fun­nits ett då­ligt stöd från kom­mu­nens och po­li­ti­ker­nas si­da. Vi har rus­tat upp al­la bygg­na­der­na, men kring-ytor­na som sta­den an­sva­rar för, är skrä­pi­ga och det skul­le kun­na gö­ras myc­ket bätt­re.

Ett stort so­ci­alt en­ga­ge­mang rik­tat mot de bo­en­de för att ska­pa en trygg och sä­ker mil­jö, och en kon­ti­nu­i­tet i det ar­be­tet. Ti­di­ga­re har det skett stöt­vis och ut­an upp­följ­ning. Och när han kän­ner sig mo­gen är han väl­kom­men att ringa mig. Jag ser fram emot sam­ta­let! Inga Har­nesk, Hus­by­pro­fil

Jag lyss­na­de på ho­nom på Hus­by gård för­ra året och vet att han har an­ställt pro­blem-tyng­da unga som fick ta an­svar, och att det gav ett lyc­kat re­sul­tat.

Att han med rätt språk och ut­strål­ning får fler att kän­na att de vill knac­ka på hans dörr, så att än­nu fler kan få upp ögo­nen för att man kan ha en di­a­log.

Att han på­ver­kar ung­do­mar­nas fram­tids­tro, så att unga och de­ras för­äld­rar får kän­na fram­tids­hopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.