Ener­gi- och mil­jös­mar­ta parkle­kar i Häs­sel­by-Väl­ling­by

Vi i Kista - - KULTUR -

I stads­de­lens parkle­kar sat­sar per­so­na­len på att kom­bi­ne­ra pe­da­go­gisk lek och mil­jös­mart ar­be­te. Parkle­kar­na är öpp­na verk­sam­he­ter med oli­ka be­sö­ka­re var­je dag. Det stäl­ler extra höga krav på upp­fin­nings­ri­ke­dom när barn och för­äld­rar ska en­ga­ge­ras att spa­ra ener­gi och vär­na om mil­jön.

– Fri­tids­le­dar­na an­ord­nar en rad spän­nan­de ak­ti­vi­te­ter där den rö­da trå­den är re­surs­hus­håll­ning. Ett ex­em­pel är el- och vat­ten­mä­tar-täv­ling­ar där parkle­kar­na täv­lar mot varand­ra. Vi spar ener­gi och spri­der även mil­jökun­skap till barn och för­äld­rar, det känns bra in­för fram­ti­den, be­rät­tar Ca­ro­li­ne She­e­la Karls­son, en­hets­chef för parkle­kar, öpp­na för­sko­lor och all­män för­sko­la vid Häs­sel­by-Väl­ling­by stads­dels­för­valt­ning.

stock­holm.se/kli­mats­mar­ta­s­tock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.