Gam­la lek­sa­ker blir till nya

En pip­pi­doc­ka mot en di­no­sau­rie av plast, en nal­le­björn mot en lek­saks­bil, ett pus­sel mot en bok. På Kis­ta bib­li­o­tek by­ter bar­nen gre­jer med varand­ra.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

In­ne i en av­skild del av Kis­ta bib­li­o­tek sit­ter John-Al­fred och räk­nar lek­sa­ker som stop­pas ner i en tyg­på­se. Mam­ma Yl­va Wes­terlund hjäl­per till. 12, 13, 14, to­talt blev det 15 gre­jer – fast just nu häg­rar ba­ra en.

– Den där lil­la gu­la bi­len var fi­nast, sä­ger John-Al­fred och ler.

Han och hans mam­ma har pre­cis som många and­ra sökt sig till bib­li­o­te­ket den här da­gen för att by­ta lek­sa­ker med varand­ra.

– Det är förs­ta gång­en som vi går. Jag tyc­ker det var ro­ligt. Väl­digt bra för oss som har två barn, när bar­nen vill ha nå­got nytt. Sam­ti­digt gör man nå­got för mil­jön ge­nom att man åter­vin­ner sa­ker, sä­ger Yl­va Wes­terlund.

Det so­ci­a­la fö­re­ta­get Re­toy har idag sla­git upp sin by­tes­plats dit barn kan kom­ma och läm­na in gam­la lek­sa­ker för att få med sig mot­sva­ran­de många nya lek­sa­ker hem.

– När bar­nen kom­mer chec­kar de in si­na lek­sa­ker. Då får de stämplar i ett block. Se­dan går de in i vår lek­del. Tan­ken är att bar­nen ska få le­ka sig till si­na nya lek­sa­ker. De får ta med li­ka många hem som de läm­na­de in, sä­ger Jen­nie Ever­man Thuresson, lo­kal lek­mäs­ta­re i Stock­holm.

Bar­nens gam­la lek­sa­ker blir på så sätt till nya för ett an­nat barn. – Vi vär­de­rar inga lek­sa­ker eko­no­miskt. En del för­äld­rar kan kän­na – ja­ha, här har vi läm­nat in fi­na dy­ra sa­ker och så får vi en Mac­Do­nalds- figur. Men för bar­nen spe­lar det ing­en roll. De le­ker med det som de tyc­ker är ro­ligt.

Re­toys mö­tes­plat­ser

an­ord­nas på fle­ra stäl­len runt om i

Sve­ri­ge. Tan­ken är att bar­nen får lä­ra sig att age­ra mil­jö­vän­ligt ge­nom att le­ka, lå­na och by­ta. Un­der två hel­ger be­fin­ner sig Re­toy på Kis­ta bib­li­o­tek som en del i bib­li­o­te­kets kam­pan­j­vec­kor ”Bli Ke­mi­ka­li­es­mart!”.

– Vi har ock­så en del som he­ter ”Hjär­ta ge”. Där får bar­nen skän­ka en lek­sak till ett ny­an­länt barn och skri­va en li­ten väl­komsttext. Tan­ken är att bar­nen ska få lä­ra sig gå­van av att ge.

– Vi ut­går från FN: barn­kon­ven­tion med tan­ken om att al­la barn ska ha sam­ma rätt till lek.

Vi vär­de­rar inga lek­sa­ker eko­no­miskt.

Fri­da Gun­ner Brooke 070-78 78 708 fri­da.brooke@ di­rekt­press.se

FO­TO: FRI­DA GUN­NER BROOKE

LEK. Oskar Fat­hy, 2, tes­tar någ­ra nya bi­lar in­nan han väl­jer vil­ka han vill ha med hem.

KUL. John-Al­fred och Yl­va Wes­terlund (till väns­ter) tyck­te att det var kul att få by­ta ut de gam­la lek­sa­ker­na.

UTCHECK. Jen­nie Ever­man Thuresson räk­nar lek­sa­ker­na som John-Al­fred Wes­terlund har valt ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.