Det so­ci­a­la fö­re elit­sats­ning

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörn­bo

Elit­sats­ning­ar bland id­rot­tan­de barn – en minst sagt svår och omdis­ku­te­rad frå­ga. Bab­bis Fa­ni­a­dis, an­sva­rig för Akro­po­lis IF:s barn- och ung­doms­verk­sam­het, ger sin syn på frå­gan.

Bab­bis Fa­ni­a­dis, el­ler Mis­ter Akro­po­lis som han ock­så kal­las, har ar­be­tat med ung­doms­fot­boll i över 30 år. Han har bland an­nat sut­tit med i Stock­holms Fot­bolls­för­bunds sty­rel­se och va­rit Akro­po­lis IF ord­fö­ran­de i 23 år. Ge­nom åren har han mött många barn, för­äld­rar och så­kal­la­de ta­lang­er. Många av ta­lang­er­na läg­ger där­e­mot of­ta av med fot­bol­len helt och hål­let.

– Su­per­ta­lang­er­na, de som är väl­digt duk­ti­ga som barn, läg­ger många gång­er av på grund av hård press och hets. Till ex­em­pel by­ter en del klubb allt för ti­digt där de mö­ter en kon­ku­rens som de in­te är va­na vid. Då för­svin­ner vil­jan och själv­för­tro­en­det. Barn som istäl­let får ta det lugnt i ut­veck- ling­en läg­ger säl­lan av, sä­ger Bab­bis Fa­ni­a­dis.

Den svå­ras­te bi­ten kopp­lat till ung­dom­sid­rott är för­äld­rar, en­ligt Bab­bis Fa­ni­a­dis:

– Vis­sa för­äld­rar vill och pres­sar si­na barn till att åstad­kom­ma det som de själ­va in­te lyc­ka­des med. Se­dan finns de som in­te en­ga­ge­rar sig alls. Som för­äl­der ska man vi­sa sitt stöd och va­ra med så myc­ket som möj­ligt – men lå­ta le­dar­na skö­ta coach­ning­en.

Di­a­log med för­äld­rar är där­för myc­ket vik­tigt i Akro­po­lis IF. För­äld­rar­na upp­ma­nas att skjut­sa och föl­ja med till trä­ning och match så myc­ket som möj­ligt. På trä­ning­ar­na har de en egen bänk att sit­ta på och vid match är al­la väl­kom­na att he­ja på – fast från and­ra si­dan av där la­get står. Inga di­rek­tiv får ges från si­dan och om nå­gon ska­dar sig är det le­dar­na som går in på pla­nen.

– Jag har sagt till och pra­tat med många för­äld­rar ge­nom åren. Di­a­lo­gen med dem är egent­li­gen det vik­ti­gas­te. Barn på­ver­kas ju enormt av si­na för­äld­rars be­te­en­den.

Poj­kar föd­da 2003, 12 år, är för till­fäl­let Akro­po­lis IF:s älds­ta ung­dom­slag. Ing­en elit­sats­ning finns i dag i klub­ben för­u­tom herr­la­get. Där­e­mot finns ru­ti­ner från ti­di­ga­re år för ung­doms­verk­sam­he­ten: A- och bredd­lag de­las in vid 15 års ål­der och för­ut­satt att ett in­tres­se finns.

– Elit­sats­ning är en svår ba­lans­gång. Men vid 15 års ål­der till­kom­mer spe­lar­li­cens och om vi då de­lar upp görs det all­tid i sam­råd med ung­do­mar­na själ­va, för­äld­rar och le­da­re.

Sam­ti­digt är Akro­po­lis IF en klubb som ut­bil­dar ut­i­från den am­bi­tion som finns, fram­hä­ver Bab­bis Fa­ni­a­dis. Om en spe­la­re vill sat­sa så kom­mer klub­ben att hjäl­pa till.

Nå­got han ir­ri­te­rar sig över är när ”elit­för­e­ning­ar” vär­var unga spe­la­re i ti­dig ål­der. Så vill han in­te att Akro­po­lis IF ska bli.

– Det pri­mä­ra för oss kom­mer all­tid att va­ra den so­ci­a­la verk­sam­he­ten, ge­men­ska­pen och så att ung­do­mar in­te ham­nar snett. Vi är en klubb öp­pen för al­la där man är so­me­bo­dy och in­te no­bo­dy. Och om vi i fram­ti­den ser på en stor­match där nå­gon av spe­lar­na har Akro­po­lis IF som mo­ders­klubb kom­mer vi va­ra ge­nu­int stol­ta, sä­ger Bab­bis Fa­ni­a­dis.

”Vi är en klubb öp­pen för al­la där man är so­me­bo­dy och in­te no­bo­dy.”

FO­TO: PRI­VAT

DI­A­LOG. Bab­bik Fa­ni­a­dis tyc­ker att di­a­log med för­äld­rar är myc­ket vik­tigt när det gäl­ler ung­dom­sid­rott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.