3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

GÄRIFIKA I AKAL­LA

Det smar­ta nät­ver­ket Stre­et­gä­ris sam­lar en rad ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner un­der sam­ma tak för att de ska kun­na nå ut med in­for­ma­tion om vad man kan gö­ra för att hjäl­pa män­ni­skor på flykt. För al­la som är in­tres­se­ra­de att hjäl­pa till.

Sön­dag 27/9 kl 14.30– 17.00.

Fin­lands­ga­tan 40 i Akal­la.

När:

Var:

TENS­TA DAN­SAR

En dans­fes­ti­val för barn och unga med fri en­tré. Dans­fö­re­ställ­ning­ar för små och sto­ra, dans­kur­ser i ak­ro­ba­tik & cir­kus, dan­ce­hall, hip hop och azon­to, axe/afro/ sam­ba. An­mäl att du kom­mer – det finns ett be­grän­sat an­tal plat­ser på fö­re­ställ­ning­ar och works­hops. An­mä­lan: sa­bi­na.fors­berg@ stock­holm.se.

26 sep­tem­ber till och med 4 ok­to­ber.

Tens­ta

När:

Var:

BYT LEK­SA­KER

Lek­saks­by­tar­da­gen in­går i de ”kli­mats­mar­ta” kam­pan­j­vec­kor­na på Kis­ta bib­li­o­tek.

Kloc­kan 12.00–14.00, lör­dag den 26 sep­tem­ber

Kis­ta bib­li­o­tek.

När:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.