MER Kis­ta ICT

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Sci­ence Ci­ty är Eu­ro­pas le­dan­de sam­ling fö­re­tag in­om in­for­ma­tions- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik (ICT) och ett ett in­ter­na­tio­nellt cent­rum för tråd­lös tek­no­lo­gi, bred­band och mo­bi­la ap­pli­ka­tio­ner och tjäns­ter. I om­rå­det finns över 1 000 ICT-fö­re­tag som till­sam­mans sys­sel­sät­ter cir­ka 25 000 per­so­ner.

sto­ra in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag har kon­tor i Kis­ta, bland an­nat Micro­soft, IBM, Nokia och Erics­son.

ar­bets­till­fäl­len i Kis­ta öka­de med 96 pro­cent mel­lan 2007 och 2013, i Sve­ri­ge var siff­ran 18 pro­cent.

2013 om­sat­te ICT-fö­re­ta­gen i Kis­ta Sci­ence ci­ty till­sam­mans 53 mil­jar­der kr.

KIS­TA

FLE­RA

AN­TA­LET

ÅR

som de åter­kom­mer till är en ”tech-gård”, en ung­doms­gård med tek­nik­in­rikt­ning, där skul­le ung­do­mar­nas tek­nik­in­tres­se väc­kas och an­ställ­da in­om klust­ret skul­le kun­na stäl­la upp som läx­hjäl­pa­re in­om ma­te­ma­tik och na­tur­ve­ten­skap.

– Det är svårt att ha ett in­tres­se för nå­got som man in­te vet vad det är el­ler ens att det finns, sä­ger Me­lis­sa.

En stor ut­ma­ning är dock att få Järvaung­do­mar­na att in­te ba­ra dröm­ma om en lju­sa­re fram­tid, ut­an ock­så tro på den.

– Många har sto­ra dröm­mar, men ing­en trod­de på nå­gon för­änd­ring, sä­ger Ju­sty­na Me­lek.

– Och så fort man når må­let så flyt­tar man ut, det blir som en ond cir­kel, sä­ger Me­lis­sa Sa­man­ci.

En idé

om de själ­va vill bo kvar i Jär­va, tve­kar de li­te.

– Kanske i Spånga, sä­ger Eva Han­na. Men en sak är än­då sä­ker: – Vi äls­kar Jär­va. Det är vårt liv, vår barn­dom och ge­men­skap, sä­ger Ju­sty­na Me­lek.

Som­mar­job­bet har ock­så gjort dem mer in­tres­se­ra­de av att va­ra med och ut­veck­la si­na om­rå­den.

– Jag har bli­vit mer en­ga­ge­rad i Jär­va. Vi har fått pre­sen­te­ra vå­ra tan­kar för po­li­ti­ker som bryd­de sig. De­ras en­ga­ge­mang gjor­de att jag vill fort­sät­ta en­ga­ge­ra mig, sä­ger Me­lis­sa Sa­man­ci.

Men al­la är in­te li­ka en­tu­si­as­tis­ka.

– Jag tän­ker för­änd­ra mi­na fram­tids­pla­ner om jag

På frå­gan

ser att po­li­ti­ker­na gör nå­got, sä­ger Na­der El­zain.

Vil­ken för­änd­ring skul­le du vil­ja se?

– Att det ska kän­nas li­ka­dant att va­ra i stan som att va­ra i Tens­ta. I stan ser jag män­ni­skor med klä­der som jag all­tid ve­lat ha, men ald­rig har haft råd med. I Tens­ta har man ald­rig råd med nå­got extra.

27 ju­ni i år pre­sen­te­ra­de ungdomskommissionen sitt ar­be­te i Stads­hu­set. De fick många frå­gor, och in­tres­set stärk­te själv­för­tro­en­det. Men se­dan dess har de in­te hört nå­got mer, vil­ket har in­ne­bu­rit att ock­så de­ras en­tu­si­asm sval­nat nå­got. Och om de­ras för­slag kom­mer att för­verk­li­gas el­ler in­te, det vet de in­te.

Ju­sty­na Me­lek

Me­lis­sa Sa­man­ci

Ida Nil­sing

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.