Ungdomskommissionen

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Un­der tre

vec­kor har 14 som­mar­job­ba­re, ut­val­da av Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning, ord­nat works­ho­par för ung­do­mar i Jär­va, gjort re­se­arch och stu­die­be­sök på fö­re­ta­gen med syf­te att un­der­sö­ka möj­lig­he­ter­na till sam­ver­kan mel­lan ICT-klust­ret, Stock­holms stad och ung­do­mar­na i Jär­va.

ma­jo­ri­te­ten till­sat­te un­der hös­ten en håll­bar­hets­kom­mis­sion som ska job­ba för ett so­ci­alt håll­bart Stock­holm. Ung­do­mar­nas ar­be­te lig­ger in­om ra­men för hållbarhetskommissionens ar­be­te och som­mar­job­ben be­kostas av Stock­holm stad.

Den röd­grön­ro­sa

Na­der El­zain

Eva Han­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.