Hans Ros­ling kom­mer till Kis­ta

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - FO­TO: GUN­NAR ASK

På ba­ra någ­ra da­gar ha­de när­ma­re 3 000 per­so­ner an­mält sig till en fö­re­läs­ning med pro­fes­sor Hans Ros­ling på Tens­ta gym­na­si­um, som ba­ra er­bju­der 400 plat­ser. Nu har ar­ran­gö­rer­na, den ide­el­la för­e­ning­en The Glo­bal Vil­lage, be­slu­tat att by­ta lo­kal.

Fö­re­läs­ning­en hålls i stäl­let på Kista­mäs­san den 7 ok­to­ber och bil­jettin­täk­ter­na kom­mer att skän­kas till FN:s barn­fond UNI­CEF. Hans Ros­ling är känd för att gö­ra sta­tistik be­grip­lig och till­gäng­lig i si­na fö­re­läs­ning­ar om glo­bal häl­sa, och har ny­li­gen då han ”läx­at upp” jour­na­lis­ter med då­lig om­världs­koll.

Mer in­for­ma­tion om fö­re­läs­ning­en finns på The Glo­bal Vil­la­ges Fa­ce­book­si­da. HANS ROS­LING. Pro­fes­sor i in

ter­na­tio­nell häl­sa vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och en po­pu­lär fö­re

lä­sa­re kom­mer till Kista­mäs­san den 7

ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.