Mat­la­ga­re sö­kes till Kista­fes­ti­val

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Frys­hu­set, Stre­et­gä­ris, Schysst som­mar och vin­terNa­tur­skydds­för­e­ning­en och ett an­tal pri­vat­per­so­ner bju­der in till en mat­fes­ti­val i Frys­hu­sets lo­ka­ler på Isafjordsga­tan i Kis­ta den 4 ok­to­ber med syf­tet att sam­la peng­ar till flyk­ting­ar, och bi­dra till en håll­bar ut­veck­ling.

För att för­verk­li­ga mat­fes­ti­va­len ber ar­ran­gö­rer­na Väs­te­rorts­bor­na om hjälp: ”Mat­fes­ti­va­len ska ska­pas av Väs­te­rorts ge­men­sam­ma en­ga­ge­mang.

Vi be­hö­ver där­för pri­vat­per­so­ner, fa­mil­jer el­ler grup­per av vän­ner som kan gå ihop och la­ga mat som vi kan säl­ja un­der fes­ti­va­len,” står det på Fa­ce­book-even­tet ”Re­fu­ge­es Wel­come #mat­fes­ti­val”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.