Sö­kes: chef med po­lis­bak­grund

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se FO­TO: IDA NIL­SING

Spånga-Tenstas stads­dels­för­valt­ning om­or­ga­ni­se­rar och ska re­kry­te­ra en chef till en ny av­del­ning för kultur, fritid, trygg­het och de­mo­kra­ti­ut­veck­ling.

I job­ban­non­sen står att en bak­grund in­om po­li­sen kan va­ra bra för den som sö­ker tjäns­ten.

stads­dels­för­valt­ning är in­ne i en omor-

Spånga-Tenstas

ga­ni­sa­tion och en ny av­del­ning in­rät­tas in­om för­valt­ning­en, av­del­ning­en för stads­dels­ut­veck­ling.

Av­del­ning­en ska ar­be­ta med kultur, fritid, sam­ver­kan med det ci­vi­la sam­häl­let, de­mo­kra­ti och trygg­het. En­ligt stads­dels­di­rek­tör Christi­na Heglert så hand­lar det om att den nya po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Spånga-Tens­ta vill fo­ku­se­ra mer på de­mo­kra­ti­ut­veck­ling.

– Det är en ny av­del­ning för att fo­ku­se­ra på att ut­veck­la sam­häl­let till­sam­mans med med­bor­gar­na, fokus är de­mo­kra­ti och ett sam­man­hål­let sam­häl­le, sä­ger Christi­na Heglert.

Just nu på­går re­kry­te­ring­en av en av­del­nings­chef.

I an­non­sen står det, un­der ru­bri­ken kva­li­fi­ka­tio­ner, att: ” Vi ser gär­na att du har re­le­vant aka­de­misk ut­bild­ning in­om det so­ci­a­la om­rå- det el­ler t.ex. po­li­sen”. Var­för står det så? – En re­le­vant bak­grund skul­le kun­na va­ra en rek­tor el­ler nå­gon som ar­be­tat med ung­as fritid, el­ler in­om po­li­sen. Det är ett ex­em­pel ba­ra. Det skul­le kun­na va­ra en lämp­lig bak­grund, pre­cis som att rek­tor skul­le kun­na va­ra en lämp­lig bak­grund.

Men var­för väl­jer ni att skri­va po­lis och in­te ex­em­pel­vis rek­tor i an­non­sen?

– Jag kan in­te kom­men­te­ra det.

Finns det en möj­lig­het att det va­let kan stic­ka i ögo­nen på de som upp­le­ver sig pro­vo­ce­ra­de av po­li­sen, el­ler som tyc­ker att po­li­sen re­dan i dag tar myc­ket plats?

– Det är ing­et som jag har re­flek­te­rat över. Vi har ett gott sam­ar­be­te med po­li­sen.

Se­na­re un­der da­gen åter­kom­mer Christi­na Heglert med ett par kom­plet­te­ran­de svar via mail:

–Jag är fo­ku­se­rad på att le­ve­re­ra ut­i­från de upp­drag som jag har fått från nämn­den, för­bätt­ra trygg­he­ten, stär­ka de­mo­kra­ti­ar­be­tet, ut­veck­la kultur och ci­vil­sam­häl­let. För de upp­dra­gen sö­ker vi en nu en av­del­nings­chef.

– Den nya av­del­nings­che­fen har många vik­ti­ga ut­veck­lingsupp­drag, trygg­het är ett. Tan­ken är att vi ska för­bätt­ra in­vå­nar­nas upp­lev­da trygg­het, skri­ver Christi­na Heglert.

For­mellt be­slut om den nya or­ga­ni­sa­tio­nen är in­te klart än, först när det är klart kan man an­stäl­la en ny chef. Ida Nil­sing OR­GA­NI­SA­TIONS­FÖR­ÄND­RING. Stads­dels­di­rek­tör Christi­na Heglert kom­mer in­om kort att be­slu­ta om en or­ga­ni­sa­tions­för­änd­ring in­om för­valt­ning­en. Bil­den är från ett mö­te på Tens­ta Träff ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.