MER om den nya av­del­ning­en

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

an­non­sen för en ny av­del­nings­chef in­om stads­dels­för­valt­ning­en står det att: ”Vår vi­sion med den nya av­del­ning­en är att ha ett tyd­ligt fokus på ut­veck­ling av stads­de­len med om­rå­den som kultur, de­mo­kra­ti, trygg­het och sam­ver­kan som mo­tor för att ska­pa tryg­ga upp­växtvill­kor och en vi-käns­la i stads­dels­om­rå­det. Vi vill öka sam­ar­be­tet med ci­vil­sam­häl­let för en ökad käns­la av del­ak­tig­het och trygg­het hos vå­ra med­bor­ga­re. Vi vill ar­be­ta för ett so­ci­alt håll­bart sam­häl­le där kultur och de­mo­kra­ti är vik­ti­ga vär­den.”

I

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.