ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Språkcafé

Ara­biskt språkcafé är till­ba­ka! Sex lör­da­gar i höst kan du kom­ma till oss och lä­ra dig ara­bis­ka fra­ser över en fi­ka. Föl­jan­de lör­da­gar kl 13.00–14.30 gäl­ler: 19/9, 3/10, 17/10, 14/11, 28/11 samt 12/12. Gra­tis! Ing­en för­an­mä­lan krävs. Varmt väl­kom­na! Plats: Hus­by bib­li­o­tek.

Ju­ri­disk råd­giv­ning på Kis­ta bib­li­o­tek

Be­hö­ver du hjälp med ju­ri­dis­ka frå­gor? På Kis­ta bib­li­o­tek finns möj­lig­het att träf­fa en ju­rist för per­son­lig råd­giv­ning i 15 mi­nu­ter. Lör­da­gar mel­lan kloc­kan 12.15 och 14.00 finns en ju­rist från Ley Ju­rist­by­rå på plats. Råd­giv­ning­en ges på svens­ka el­ler spans­ka och är kost­nads­fri. OBS att bok­ning­en all­tid öpp­nar sam­ma dag kloc­kan 10.00. Du kan ock­så bo­ka tid i in­for­ma­tions­dis­ken med hjälp av vår per­so­nal el­ler ringa direkt till Kis­ta bib­li­o­tek te­le­fon 508 30 511 el­ler till vår Kund­tjänst te­le­fon 508 30 900. (Be­hö­ver du hjälp på ara­bis­ka, kur­dis­ka el­ler per­sis­ka er­bju­der vi det på ons­da­gar mel­lan kloc­kan 14.00 och 17.00.)

Svenskt språkcafé på Rin­ke­by bib­li­o­tek

Kom till Rin­ke­bys språkcafé och trä­na din svens­ka! Väl­kom­men till vårt språkcafé på lör­da­gar mel­lan kloc­kan 14.00–15.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan him­mel och jord. Vi har även språkcafé på mån­da­gar kloc­kan 13.00– 14.30. Ing­en för­an­mä­lan krävs, kom som du är!

Svens­ka med ba­by på Kis­ta bib­li­o­tek

För­äld­ra­le­dig? Kom på Svens­ka med ba­by! Nya mö- ten mel­lan för­äld­rar och barn från he­la Stock­holms­om­rå­det – och med ur­sprung i he­la värl­den. Till­sam­mans bry­ter byg­ger nya bro­ar och trä­nar svens­ka. Ak­ti­vi­te­ter­na an­pas­sas ef­ter grup­pens stor­lek, språ­kni­vå och in­tres­sen. Det är gra­tis att va­ra med och det är ba­ra att kom­ma!

Läx­hjälp för al­la åld­rar på Hus­by bib­li­o­tek

Stru­ligt med läx­or­na? Ing­en som kan för­kla­ra? Kom till Hus­by bib­li­o­tek! Al­la mån­da­gar un­der hös­ten har vi läx­hjälp i sam­ar­be­te med Rö­da Kor­set. Om du be­hö­ver hjälp med mat­te­läx­an el­ler läx­an i nå­got an­nat äm­ne finns det läx­hjälp hos oss på Hus­by bib­li­o­tek. Var­je måndag mel­lan kloc­kan 16.00 och 19.00 finns vå­ra duk­ti­ga läx­hjäl­pa­re på plats i bib­li­o­te­ket. Läx­hjäl­pen på mån­da­gar är ett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.