Ak­tions­da­gar för kli­ma­tet med de­mon­stra­tion i Tens­ta

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Mil­jö­rö­rel­sen över he­la jor­den mo­bi­li­se­rar för att på­ver­ka re­sul­ta­tet av kli­mat­mö­tet i Pa­ris 30/11–11/12. I Stock­holm ge­nom­förs den 26–28 sep­tem­ber kli­mat­verk­stä­der med ak­tions­da­gar där mil­jö­rö­rel­sen och in­vå­na­re i för­or­ter­na till­sam­mans re­ser krav på en ny in­rikt­ning på tra­fik­po­li­ti­ken i Stock­holms­re­gi­o­nen. Sön­dag den 27 sep­tem­ber blir det Ban­de­roll­verk­stad kl 10–13 och en de­mon­stra­tion i Tens­ta 14.30 och av­slut­ning med sop­pa i Hjuls­ta Ko­lo­ni­om­rå­de. Me­dar­ran­gö­rer till de­mon­stra­tio­nen i Tens­ta: Ini­ti­a­tiv­grup­pen Gräv ner För­bi­far­ten i Hjuls­ta, Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd, För­e­ning­en Trev­li­ga Por­ka­la i Akal­la, Vo­ice of Tens­ta, Jor­dens vän­ner, Nät­ver­ket Stop­pa För­bi­far­ten, Gul­li­ga folk­rö­rel­sen, In­ter­na­tio­nel­la So­li­da­ri­tets­kom­mit­tén, Stu­den­ter Mot Ra­sism, 7Ge­ne­ra­tion För­ort, nät­ver­ket Kli­ma­tS­ve­ri­ge m fl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.