Gärifika i Akal­la

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Mil­jon­tals är på flykt och män­ni­skor ris­ke­rar si­na liv för att fly till Eu­ro­pa, där­för är al­la in­sat­ser vik­ti­ga för att hjäl­pa de få som lyc­kas ta sig till Sve­ri­ge. Många vill nu hjäl­pa till och en­ga­ge­ra sig för ny­an­län­da – men vad kan man gö­ra? Vi an­ord­nar en Gärifika och bju­der in oli­ka ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner un­der ett och sam­ma tak, för att in­for­me­ra om oli­ka verk­sam­he­ter och ak­ti­vi­te­ter som be­hö­ver Din hjälp som vo­lon­tär. Kl 14.30– 17.00, Fin­lands­ga­tan 40, Akal­la. Vi tar in­te emot sa­ker el­ler klä­der på den­na träff. Till­gäng­lig­het: Lo­ka­len är till­gäng­lig med rull­stol och det finns hiss. Even­tet vän­der sig till al­la som vill en­ga­ge­ra sig och hjäl­pa si­na med­män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.