Så ut­smyc­ka­des Tens­ta sta­tion

Med bil­der och ord om gläd­je, ge­men­skap, livs­mod och in­ter­na­tio­nell so­li­da­ri­tet. Tens­ta tun­nel­ba­nesta­tion är li­ka ak­tu­ell nu som för 40 år se­dan.

Vi i Kista - - KULTUR - FO­TO: MI­CHAEL FOLMER fri­da.brooke@di­rekt­press.se

Iår är det 40 år se­dan in­vig­ning­en av Tens­ta tun­nel­ba­nesta­tion och li­ka många år se­dan Hel­ga Hen­schen fär­dig­ställ­de kons­ten hon fick i upp­drag att fyl­la sta­tio­nen med.

På 180 me­ter skrov­lig bergs­vägg har hen­nes utsmyck­ning upp­munt­rat till sys­kon­skap, sys­ter­skap, bro­der­skap och so­li­da­ri­tet un­der årens lopp.

– De en­da rikt­lin­jer hon fick var att hon in­te fick gö­ra nå­got po­li­tiskt el­ler re­li­giöst. Men allt hon gjor­de var po­li­tiskt och re­li­giöst, sä­ger Li­li­an Lar­sell, med­lem i vän­för­e­ning­en Hel­ga Hen­schens vän­ner.

På 1970-ta­let ut­gjor­des 35 pro­cent av Tenstas be­folk­ning av per­so­ner av ut­ländsk här­komst och det var från des­sa Tensta­bor som Hel­ga Hen­schen häm­ta­de in­spi­ra­tion.

– Hon vil­le ut­for­ma en väl­komst­häls­ning till de nya

LIVS­Å­SKÅD­NING. Ci­ta­ten skriv­na i den för Hel­ga ty­pis­ka run­da sti­len är ut­ploc­ka­de ut­i­från hen­nes egen livs­å­skåd­ning.

svens­kar­na, Lar­sell.

I kla­ra

sä­ger

Li­li­an

star­ka fär­ger ge­stal­ta­de Hel­ga Hen­schen ord om gläd­je, ge­men­skap, livs­mod och in­ter­na­tio­nell so­li­da­ri­tet med hjälp av hand­må­la­de bil­der som pla­ce­rats med tan­ke på rum­met de finns i,

det vill sä­ga en grot­ta. I sin hel­het blir det konst­när­li­ga rum­met dub­bel­ty­digt. Det hän­vi­sar in­te ba­ra till de som bor i Tens­ta ut­an även det som sak­nas på plat­sen – na­tu­ren.

– Man kan ock­så se att ena si­dan är mer färg­grann än den and­ra. Jag har en

egen te­o­ri om var­för det är så. På si­dan där man åker här­i­från på vän­tar man och har tid att stå och tit­ta – and­ra si­dan an­kom­mer man på och läm­nar snab­ba­re. Kanske är det där­för det är mind­re färggrant på den si­dan.

Citat och bil­der val­des ut­i­från Hel­gas egen livs­å­skåd- ning och sammanfattar en­ligt många hen­nes konst­när­li­ga cre­do. Dess­utom har det gjort Tens­ta sta­tion unik på många sätt.

– Hel­ga tyck­te in­te om re­klam. Där­för ska­pa­de hon vad hon kal­la­de ”motre­klam”. Det är de här plåt­skyl­tar­na som sit­ter upp­sat­ta med bud­ska­pet sys­kon­skap, so­li­da­ri­tet, bro­der­skap och sys­ter­skap på 19 oli­ka språk. Än idag finns det ing­en re­klam på sta­tio­nen.

sta­tio­nen tog över ett år och var tungt, kallt och slit­samt. På vit bak­grund må­la­de och skrev Hel­ga för hand. Till sin hjälp ha­de hon vän­nen Ar­ne Se­dell och bro­dern

Ar­be­tet med

HÄLSNING. Hel­ga Hen­schen vil­le ut­for­ma en väl­komst­häls­ning till de nya svens­kar­na, sä­ger Li­li­an Lar­sell.

Las­se Hen­schen. Konst­nä­rer­na fick själ­va slä­pa färg­dun­kar­na upp och ner längs de 142 trapp­ste­gen till sta­tio­nen. För­sed­da med dubb­la lång­kal­song­er och mös­sor av skinn må­la­de de från ti­dig mor­gon till sen kväll.

– Hon var otro­ligt pro­duk­tiv un­der den här pe­ri­o­den. Un­der sam­ma år som hon ut­smyc­ka­de sta­tio­nen ha­de hon fle­ra and­ra pro­jekt som hon ar­be­ta­de med.

Re­sul­ta­tet blev enk­la själv­kla­ra bil­der och ord som var och en kan ta till sig. In­spi­re­ra­de av och för Tensta­bor­na själ­va. Ak­tu­ellt nu som då.

– Det är väl­digt myc­ket en 70-tals­sta­tion. Or­det so­li­da­ri­tet an­vän­der man kanske in­te så myc­ket om läng­re. Men visst – sta­tio­nen ak­tu­ell än idag.

Fri­da Gun­ner Brooke

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.