MER Tens­ta sta­tion

Vi i Kista - - KULTUR -

var så tungt att Hel­ga stund­vis tänk­te ge upp. Ibland föll Hel­ga i sömn på någ­ra plast­säc­kar i grot­tan ba­ra för att väc­kas av ky­lan.

”För­ban­na in­te mörk­ret – tänd ett ljus” kom­mer från Eli­se Ot­te­sen-Jen­sen och stod som ru­brik för sta­tio­nen. Det var ocskå en led­stjär­na i Hel­gas eget liv.

Ee­ro Musto­nen ska­pa­de spe­lan­de tjä­dertup­par av hård­plast­rem­sor som se­dan mu­ra­des in i golv­mo­sa­i­ken.

år ef­ter Hel­gas död bil­da­des för­e­ning­en Hel­ga Hen­schens vän­ner. De ar­be­tar för att fö­ra ut konst­nä­ren bil­der och tex­ter till nya lä­sa­re och be­trak­ta­re och hål­la hen­nes min­ne le­van­de.

AR­BE­TET

CITATET

SMEDEN

TVÅ

MÅNG­FALD. Sta­tio­nen är upp­byggd av många oli­ka ele­ment som sti­lis­tiskt om­slu­ter en mång­fald av sti­lar. SOL IN­NE. Re­se­nä­rer­na möts av en jät­te­sol som kan tol­kas bild­ligt – som att man tar med so­len ner i un­der­jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.