Fot­bol­lens mör­ka bak­si­da

Vi i Kista - - SPORT - 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

Re­sul­tat­fix­e­ra­de trä­na­re, krä­van­de för­äld­rar, lag som splitt­ras. Sol­na­bon An­ni­ca Wennström har till­bring­at över 40 år på och vid si­dan av fot­bolls­pla­ner. Nu har hon skri­vit en ung­doms­ro­man om elit­sats­ning­ar.

– en ung­doms­bok om elit­sats­ning­ar­nas bak­si­da” som kom ut ny­li­gen, är en ung­doms­ro­man om kär­lek, musik och vä­gen till att hit­ta sig själv. Men den är ock­så en svi­dan­de vid­räk­ning med det som hän­der på id­rotts­plat­ser, trä­ning­ar och mat­cher.

– Den här boken kom till mig och vil­le bli skri­ven, sä­ger An­ni­ca Wennström.

Hon har själv spe­lat fot­boll på hög ni­vå och har två sö­ner som ock­så äls­kar spor­ten. Un­der fle­ra de­cen­ni­er har hon följt fot­bol­len på nä­ra håll.

– Man be­hö­ver ba­ra stäl­la sig vid en fot­bolls­plan och be­trak­ta. Ingen­ting har bli­vit bätt­re, ba­ra vär­re.

Boken har ett ge­nom­gå­en­de mant­ra: ”Li­ta in­te på nå­gon som sä­ger att du in­te du­ger”.

– De fles­ta barn id­rot­tar för den so­ci­a­la bi­ten. Men vux­na har of­ta en egen agen­da. Le­da­re slår sön­der lag, för­äld­rar pres­sar på, barn mår då­ligt och slu­tar

Boken ”Bän­kad

KRI­TISK. För­bun­den svi­ker sitt an­svar, an­ser An­ni­ca Wennström.

kanske helt med id­rot­ten. All id­rott hand­lar om att ut­veck­las till­sam­mans. Men ung­do­mar­na får in­te växa som män­ni­skor när grup­pen he­la ti­den slås sön­der.

Wennström mås­te för­änd­ring­en kom­ma upp­i­från. Di­strikts­för­bun­den och Svens­ka Fot­boll­för­bun­det har dubb­la agen­dor, an­ser hon. Sam­ti­digt som man är kri­tis­ka till ni­vå­in­del­ning-

En­ligt

An­ni­ca

ar i unga år gall­rar man ut 13-åring­ar till di­striktsla­gen. Vid 15 år är det dags för det förs­ta lands­lags­läg­ret.

– Att ni­vå­in­de­la och elit-

sat­sa i unga år är kontra­pro­duk­tivt. All forsk­ning vi­sar att det tar tid att bli en bra fot­bolls­spe­la­re. Om man nu vill bli det.

– Vå­ga ta bort ung­doms­lands­la­gen. Ti­dig ut­sor­te­ring le­der ba­ra till att barn mår då­ligt, sä­ger An­ni­ca Wennström.

För­änd­ring­en mås­te kom­ma upp­i­från, an­ser hon:

– Klub­bar­na får mil­jo­ner i skat­te­peng­ar för att unga ska id­rot­ta men ar­be­tar of­ta emot riks­da­gens in­ten­tio­ner. Po­li­ti­ker­na mås­te stäl­la krav på klub­bar­na.

Se­basti­an Mähler är en lo­van­de ung­doms­spe­la­re, al­la tar för gi­vet att han ska gå långt. Spe­ci­ellt hans pap­pa. Men Se­basti­an har ock­så ett stort rätt­vi­se­pa­tos.

– Jag blev för­äls­kad i Se­basti­an när jag skrev boken,

Bokens hu­vud­per­son

sä­ger An­ni­ca Wennström.

Hon ha­tar in­te fot­boll, tvärtom.

– Jag äls­kar fot­boll och det finns många fan­tas­tis­ka klub­bar som har en bra vär­de­grund. In­te ba­ra på papp­ret ut­an även i den dag­li­ga verk­sam­he­ten.

”Ung­do­mar­na får in­te växa som män­ni­skor när grup­pen he­la ti­den

slås sön­der.”

Leif Ol­den­burg

FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.