”Det finns så myc­ket kär­lek här!”

I Akal­la får flyk­ting­ar­na ett till­fäl­ligt bo­en­de – och mat och vär­me

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

Tu­sen­tals flyk­ting­ar har kom­mit till Stock­holm un­der den se­nas­te ti­den och fle­ra av dem har fått över­nat­ta i Jär­va. Akal­la by är ett av stäl­le­na som bli­vit ett till­fäl­ligt flyk­ting­bo­en­de. En kväll för­ra vec­kan var tid­ning­en på be­sök.

Vär­men mö­ter en i dör­ren, i dub­bel be­mär­kel­se. Det är varmt i lo­ka­len där många män­ni­skor är ak­ti­va, i kö­ket la­gar män i Kis­ta SC-jac­kor mat, nå­gon bär madras­ser, en an­nan sor­te­rar skänk­ta klä­der. Vid kafé­bor­den sit­ter vo­lon­tä­rer och flyk­ting­ar, som är på gen­om­re­sa och be­hö­ver en till­fäl­lig sov­plats.

Men det finns en an­nan slags vär­me ock­så.

– Det finns så myc­ket kär­lek här! sä­ger en av Akal­la­bor­na som trot­sat reg­net och kom­mit hit.

Flyk­ting­ar från bland an­nat Sy­ri­en och Irak, an­län­der dag­li­gen till Stock­holm och i Jär­va har män­ni­skor över­nat­tat hos bland an­nat Frys­hy­set i Dal­hags­sko­lan, och i Akal­la. För­ra ons­da­gen sov drygt 50 per­so­ner över i Akal­la by, som öpp­nat upp på ini­ti­a­tiv av Kis­ta SC, men tors­dags­kväl­len är lug­na­re.

De vo­lon­tä­rer jag pra­tar med kom­mer från när­om­rå­det. En av dem är An­ne­li Blom från Akal­la. Hon såg en lapp på por­ten där hon bor, om att det be­höv­des gre­jer, så hon skul­le ba­ra cyk­la ner med en kas­se klä­der. Ett dygn se­na­re är hon fort­fa­ran­de kvar.

Leo Ahmeds te­le­fon ring­er he­la ti­den. Han är en av de mest dri­van­de kraf­ter­na, och trots att han är trött ef­ter en lång natt, är han glad och hopp­full över en­ga­ge­mang­et.

– Jag har in­te sett nå­got lik­nan­de se­dan vi käm­pa­de för att räd­da Bred­by­sko­lan, sä­ger han.

He­la ti­den hör folk av sig, gran­nar spri­der or­det till varand­ra, tje­jer­na längs blå lin­jen och kil­lar­na som bru­kar hänga i cent­rum har kom­mit för att hjäl­pa till. Vid si­dan av det aku­ta ar­be­tet fun­de­rar Leo Ah­med på hur man ska fort­sät­ta att ta till va­ra en­ga­ge­mang­et på sikt, ef­tersom flyk­ting­mot- tag­ning­en i Akal­la är en till­fäl­lig lös­ning.

– Vi tar en dag i sän­der, sä­ger han.

När den här tid­ning­en gick till tryck ha­de Akal­la by stängt och mot­ta­gan­det flyt­tat till PRO:s lo­ka­ler på Trond­heims­ga­tan i Hus­by.

”Jag har in­te sett

nå­got lik­nan­de se­dan vi käm­pa­de

för att räd­da Bred­by­sko­lan.”

FO­TO: IDA NIL­SING

FO­TO: IDA NIL­SING

GÅ­VOR. An­ne­li Blom från Akal­la (på bil­den) har till­bring­at da­gen med att vi­ka och sor­te­ra klä­der, till­sam­mans med sin dot­ter Gre­ta Hil­big Hammarström.

AN­SIKTS­MÅL­NING. I Akal­la får bar­nen ut­rym­me att le­ka, må­la, och bli må­la­de. Här blir Khaled, 3 år, må­lad som en katt.

BLÖJBYTE. Vo­lon­tä­ren Sha­hr­zad Ajir hjäl­per till med ett blöjbyte på det till­fäl­li­ga flyk­ting­bo­en­det i Akal­la by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.