Vå­ra der­byn in­te som de­ras

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Der­byn är all­tid någon­ting extra. Stäm­nings­ri­ka, pre­stige­ful­la och in­för stor publik. De kan ock­så ha in­slag av mind­re upp­skat­ta­de si­tu­a­tio­ner.

I vec­kan gick AIK Fot­boll ut och bad om ur­säkt för sin pu­bliks be­te­en­de i mat­chen mot Ham­mar­by. Hur ser egent­li­gen kon­tak­ten ut mel­lan klub­bar och de­ras sup­port­rar ut? Vi har pra­tat med Rin­ke­by Uni­ted FC och Hus­by FF om hur sup­por­ter­re­la­tio­nen är hos dem.

Ka­rak­tä­ris­tis­ka är vad man kan kal­la der­by­na mel­lan Hus­by FF och Rin­ke­by Uni­ted FC i di­vi­sion 6. Se­nas­te mö­tet var minst sagt in­ne­hålls­rikt.

För­u­tom fot­boll och folk­fest, med över tu­sen åskå­da­re, fanns ock­så två ge­ne­rellt sett omdis­ku­te­ra­de se­kven­ser – ben­ga­ler och sup­port­rar som änt­ra­de pla­nen. Men det är ingen­ting som för­e­ning­ar­na upp­le­ver som ett pro­blem.

– Allt var och är un­der kon­trol­le­ra­de for­mer när vi spe­lar. Det be­ror på en god di­a­log som finns mel­lan led­ning och sup­port­rar. För Rin­ke­by Uni­ted hand­lar la­get om att vi­sa upp en bra si­da av Rin­ke­by på al­la mat­cher, och det vet vå­ra sup­port­rar, sä­ger Ga­rip Gü­nes, en av grun­dar­na av Rin­ke­by Uni­ted FC.

Ga­rip Gü­nes ar­be­tar bå­de med Rin­ke­by Uni­ted och på Ung­do­mens hus i Rin­ke­by. Han be­rät­tar att en di­a­log all­tid finns med supportrarna. Bå­de vid och ut­an­för pla­nen.

– Vi är en stor fa­milj där al­la kän­ner al­la. När vi star­ta­de klub­ben var vi tyd­li­ga med vad som gäl­ler; vi ska in­te be­kräf­ta folks för­do­mar om Rin­ke­by ut­an tvärtom, sä­ger Ga­rip Gü­nes.

Att jäm­fö­ra med stor­klub­bar tyc­ker Ga­rip Gü­nes är svårt. Rin­ke­by Uni­ted är ett ”sam­hälls­pro­jekt”, mer än ba­ra fot­boll. Klub­ben stö­der bå­de spe­la­re och sup­port­rar på oli­ka sätt ut­an­för pla­nen. Bland an­nat finns hjälp med att ta kör­kort.

Yt­terst säl­lan upp­levs supportrarna som stö­ki­ga. Om de tän­der ben­ga­ler är lag och do­ma­re in­for­me­ra­de. Klub­ben har koll på att det är äld­re per­so­ner som tän­der dem och att det i re­gel görs ut­an­för plan och läk­ta­re där ing­en ris­ke­rar att ska­das, en­ligt Ga­rip Gün­ser. När det gäl­ler sup­port­rar som spring­er in på pla­nen är det ett gläd­jeut­tryck som är svårt att hind­ra.

– Vi spe­lar ju på an­lägg­ning­ar där det in­te finns nå­gon av­gräns­ning till publi­ken. Men om det hän­der att åskå­da­re spring­er in på pla­nen så va­rar det max i någ­ra mi­nu­ter. Och när vi ber dem att läm­na pla­nen så lyss­nar de, sä­ger Ga­rip Gü­nes.

Det som där­e­mot kan upp­le­vas som job­bigt är när sup­port­rar står för nä­ra bän­ken un­der match. Då kan trä­nar­na få svårt att coacha la­get.

Även i Hus­by FF kan sup­port­rar som står för nä­ra spe­la­re och trä­na­re längs lång­sidan upp­le­vas som stö­ran­de.

– Vi spe­lar i en läg­re di­vi­sion där det in­te finns någ­ra spe­ci­el­la räc­ken el­ler avan­ce­ra­de läk­ta­re, in­te hel­ler funk­tio­nä­rer el­ler lin­je­män. Då får man räk­na med att det blir en an­nan typ av in­ti­mi­tet med publi­ken, sä­ger He­rish Sa­di, trä­na­re Hus­by FF.

Den sto­ra ut­ma­ning­en med sup­port­rar är, en­ligt He­rish Sa­di, att lä­ra den yng­re publi­ken att skil­ja på vad som är allvar och in­te.

– Det som in­träf­fa­de på Te­le2 när AIKfans skrek ”låt han dö” till en med­vets­lös spe­la­re på pla­nen är in­te okej, och hör in­te hem­ma på en fot­bolls­plan. Pro­ble­met är att många unga har svårt att skil­ja på vad som är allvar och vad som är skämt. Den lär­do­men för­sö­ker vi ar­be­ta med bland vå­ra unga i Hus­by FF, sä­ger He­rish Sa­di.

För bå­da la­gen är upp­le­vel­sen av supportrarna främst god. Om nå­gon en­skild åskå­da­re där­e­mot be­ter sig il­la blir han el­ler hon till­sagd, och när la­gen möts finns en öm­se­si­dig re­spekt.

– Det vi har ge­men­samt, bå­de in­om och mel­lan la­gen, är kär­le­ken till fot­bol­len. Publi­ken är släk­ting­ar, vän­ner och be­kan­ta. Och när vi möts är det med re­spekt. Ef­tersom vi är mind­re klub­bar vet supportrarna att ett då­ligt be­te­en­de ska­dar klub­ben hårt. Al­la vill la­gets bäs­ta och där­för har vi inga om­fat­tan­de pro­blem, sä­ger He­rish Sa­di. Ga­rip Gün­ser hål­ler med. – I se­nas­te der­byt stod vå­ra fans bred­vid varand­ra på en ge­men­sam läk­ta­re. Vi var över tu­sen per­so­ner ut­an funk­tio­nä­rer och inga bråk upp­stod. En sports­lig vinnar­men­ta­li­tet fanns men ing­en pro­vo­ka­tion till slags­mål. Det var det fi­na och så ska det va­ra, sä­ger Ga­rip Gün­ser.

”I se­nas­te der­byt

stod vå­ra fans bred­vid varand­ra på en ge­men­sam läk­ta­re. Vi var över

tu­sen per­so­ner ut­an funk­tio­nä­rer och inga bråk upp­stod. En sports­lig vinnar­men­ta­li­tet fanns men ing­en pro­vo­ka­tion till

slags­mål.”

FO­TO: PRI­VAT

Ga­rip Gü­nes.

FO­TO:MI­CHAEL FOLMER

BEN­GA­LER. Men un­der ord­na­de for­mer och så att ing­en ska­dar sig. Bil­den togs vid det för­ra der­byt mel­lan Rin­ke­by Uni­ted och Hus­by FF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.