Ah­med Ab­di­rah­man ska loc­ka in­nerstads­bor till Jär­va

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

I ok­to­ber fö­re­lä­ser Hans Ros­ling, pro­fes­sor i in­ter­na­tio­nell häl­sa, på Kista­mäs­san. Han bru­kar fö­ra fram ett bud­skap om att ut­veck­ling­en i värl­den är bätt­re än vad många tror.

– Mer än nå­gon an­nan är det vi som be­hö­ver hö­ra det, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man, Hjuls­ta, grun­da­re av or­ga­ni­sa­tio­nen The Glo­bal Vil­lage som ver­kar i he­la Jär­va.

Tors­dag den 8 ok­to­ber kom­mer Hans Ros­ling, pro­fes­sor i in­ter­na­tio­nell häl­sa vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, att fö­re­lä­sa på Kista­mäs­san. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re är den ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­nen The Glo­bal Vil­lage med hem­vist i Jär­va. Dess ord­fö­ran­de och grun­da­re är Ah­med Ab­di­rah­man som är upp­växt i Tens­ta och bo­satt i Hjuls­ta.

Fö­re­läs­ning­en är ef­ter­läng­tad, och skul­le först ha hål­lits på Ross Tens­ta Gym- na­si­um. Men på ba­ra någ­ra da­gar ha­de när­ma­re 3 000 per­so­ner an­mält sig och ar­ran­gö­rer­na fick le­ta ef­ter en ny lo­kal. Då hör­de Kista­mäs­san av sig. Där finns 2 000 plat­ser.

Hans Ros­ling har rönt myc­ket upp­märk­sam­het den sista ti­den ef­ter ett fram­trä­dan­de i dansk tv där han till­rätta­vi­sar en re­por­ter med or­den ”Jag har rätt och du har fel”. Ros­ling me­nar att me­di­as bild av värl­den in­te speg­lar verk­lig­he­ten på ett rätt­vist sätt; att be­skri­va en flyk­ting­ka­ta­strof är att vi­sa en bild, men den be­hövs stäl­las mot en verk­lig­het där fler flic­kor går i sko­lan, fler vac­ci­ne­ras och bar­na­död­lig­he­ten mins­kar. Skill­na­den är att den po­si­ti­va ut­veck­ling­en går så sak­ta att me­dia mis­sar att rap­por­te­ra om den, me­nar Ros­ling.

Det po­si­ti­va bud­ska­pet om ut­veck­ling­en i värl­den är ett vik­tigt skäl till att Ah- med Ab­di­rah­man gär­na ser ho­nom i Jär­va.

– Mer än nå­gon an­nan är det vi som be­hö­ver hö­ra det, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man, och syf­tar på att en mer po­si­tiv världs­bild kan ge fram­tids­tro som mo­tar hopp­lös­het.

Ett an­nat vik­tigt skäl är att Hans Ros­ling även be­rör den sto­ra hu­ma­ni­tä­ra kris som tvingar många män­ni­skor på flykt.

– Här i Jär­va be­rör flyktingkrisen på en per­son­lig ni­vå, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man, som ha­de va­rit i kon­takt med Hans Ros­ling re­dan in­nan den se­nas­te ti­dens tv-suc­cé­er.

– Nå­gon gång i mars el­ler april tac­ka­de han ja till att fö­re­lä­sa. Se­dan tog vi till­fäl­let i akt att bju­da in ho­nom nu.

Först var tan­ken en kost­nads­fri fö­re­läs­ning på Ross Tens­ta Gym­na­si­um, men då det vi­sa­de sig fin­nas en så stor ef­ter­frå­gan, be­slu­ta­des att bil­jet­ter­na skul­le säl­jas för 100 kro­nor (fast man får be­ta­la mer om man vill) och in­täk­ter­na skän­kas till FN:s barn­fond UNI­CEF.

– Man får frå­ga sig vart vi gör mest nytta, att till­han­da­hål­la nå­got gra­tis som än­då

finns på nä­tet, el­ler att bi­dra på det här vi­set. Peng­ar­na går till män­ni­skor med sto­ra be­hov, så jag tror in­te att folk kom­mer att ta il­la upp, sä­ger Ah­med Ab­di­rah­man.

Det är in­te förs­ta gång­en The Glo­bal Vil­lage bju­der in

fö­re­lä­sa­re. Ti­di­ga­re i höst ha­de de TV4:s kor­re­spon­dent Sa­mir Abu Eid (ti­di­ga­re SVT) på be­sök, och fler finns i tan­kar­na.

– Nu kän­ner vi att vi mås­te kon­cen­tre­ra re­sur­ser­na, så att me­dia och män­ni­skor från in­ners­tan ock­så kom­mer. Det är en ut­ma­ning när det gäl­ler ar­range­mang i Tens­ta el­ler Jär­va, att få folk att kom­ma hit.

Ah­med Ab­di­rah­man ta­lar om hur vik­tigt att ha ett brett nät­verk, och att det nät­ver­ket även in­ne­fat­tar in­ners­tan och män­ni­skor med oli­ka po­si­tio­ner, att ska­pa en bra mix av olik­he­ter­na.

– Vi är en del av den glo­ba­la värl­den. Det vill vi vi­sa.

Ida Nil­sing

FO­TO: IDA NIL­SING

BLIC­KAR FRAM­ÅT. Ah­med Ab­di­rah­man, ord­fö­ran­de i The Glo­bal Vil­lage, be­rät­tar att de har fler tan­kar på fö­re­lä­sa­re som de skul­le vil­ja bju­da in till Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.