Över­vak­nings­ka­me­ror splitt­rar Tens­ta och Spånga

Strid om ka­me­raö­ver­vak­ning i Tens­ta fort­sät­ter

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Lot­ten Engbom lot­ten.engbom@di­rekt­press.se

Över 3 000 Spång­a­bor vill ha över­vak­nings­ka­me­ror – men stö­det i Tens­ta ver­kar ute­bli. Sam­ti­digt är stads­dels­nämn­dens po­li­ti­ker oen­se.

Kam­pen för över­vak­nings­ka­me­ror i Spånga fort­sät­ter. Po­lis­myn­dig­he­ten har med­de­lat att de kom­mer att över­kla­ga be­slu­tet. Folk­par­ti­et i Spånga-Tens­ta star­ta­de direkt ef­ter nej-be­slu­tet en in­sam­ling av nam­nun­der­skrif­ter, till stöd för ka­me­ror­na.

I skri­van­de stund har över 3 000 per­so­ner skri­vit på de fy­sis­ka lis­tor­na. Många Spång­a­bor har ut­tryckt sitt miss­nö­je över för­valt­ning­ens be­slut att in­te lå­ta po­li­sen sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror­na och Folk­par­ti­et tror att mer­par­ten av nam­nun­der­skrif­ter­na är från Spång­a­bor.

– Vi fick ve­ta att fle­ra av vå­ra lis­tor bli­vit sön­der­riv­na av ung­do­mar i Tens­ta. Jag tror att det finns en so­ci­al kon­troll i Tens­ta, att man är rädd för att skri­va på, sä­ger Bengt Por­se­ryd (FP).

På stads­dels­nämn­dens mö­te i tors­dags upp­ma­na­de Folk­par­ti­et al­la le­da­mö­ter i stads­dels­nämn­den att ut­ta­la sitt stöd för an­sö­kan om ka­me­ror, vid bå­de Spånga sta- ti­on och vid Tens­ta cent­rum.

För­u­tom Folk­par­ti­et slu­ter Mo­de­ra­ter­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na upp. Väns­ter­par­ti­et har än­nu in­te ta­git ställ­ning. Mil­jö­par­ti­et stäl­ler sig dock in­te bakom ka­me­ror­na.

– Vi vill in­te ha ett sam­häl­le där man i allt hög­re ut­sträck­ning är över­va­kat. Det in­ne­bär sto­ra fa­ror för det öpp­na sam­häl­let, sä­ger Sus Andersson (MP).

Folk­par­ti­et tyc­ker dock att det finns sa­ker som väger upp för det even­tu­el­la in­tegri­tets­in­trång­et.

– Det är bätt­re att ha ka­me­ror och ha en ökad rö­rel­se­fri­het, än att folk ska gå runt och va­ra räd­da. Det finns män­ni­skor som in­te vå­gar gå ut, sä­ger Bengt Por­se­ryd.

– Och en sak som kanske in­te va­rit up­pe i de­bat­ten är att man ge­nom ka­me­ror­na kan upp­täc­ka ung­do­mar som ham­nat i en form av för­kri­mi­na­li­tet. Att ti­digt kun­na se det, räd­da de­ras fa­mil­jer, dem själ­va och i viss mån även sam­häl­let.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.