Kalle An­ka el­ler punk­ten 8

Vi i Kista - - HEJ KISTA - FO­TO: LI­NA RIGNEY THÖRNBLOM

Ibland är det ba­ra att slå sig för pan­nan och med­ge för sig själv,”hur tänk­te jag där…”. I stäl­let för att som Mia Päär­ni (S), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den KistaRin­ke­by, dra till med att ”det är ett pus­sel att hit­ta da­tum”. Det­ta med an­led­ning av att nämn­den lagt ett sam­man­trä­de på eid, en vik­tig mus­limsk hög­tid. För ald­rig att hon skul­le ha tyckt att det vo­re en ut­märkt idé att pla­ne­ra in ett nämnd­mö­te på, säg julaf­ton, för dis­kus­sio­nens skull. ”Nu är det Kalle An­ka, men ooops, vi mås­te visst ri­va av punk­ten 8 här…” Trod­de in­te det.

Ah­med Ab­di­rah­man och The Glo­bal Vil­lage har ord­nat så att Hans Ros­ling kom­mer hit och fö­re­lä­ser. Kan ni så för­sök se ho­nom. Det­ta är allt­så kil­len som snac­kar myc­ket om att myc­ket in­te är så il­la och hemskt som al­la tror, och fram­förallt vad me­dia bru­kar rap­por­te­ra. Al­la som sä­ger till en dansk att ”jag har rätt och du har fel” mås­te per au­to­ma­tik va­ra en bra kil­le. (Någ­ra för­do­mar mås­te man ha). I DE­CEM­BER SAM­LAS VÄRL­DENS LÄN­DER TILL ETT NYTT KLI­MAT­TOPP­MÖ­TE I PA­RIS. Över he­la jor­den mo­bi­li­se­rar mil­jö­rö­rel­sen för att på­ver­ka re­sul­ta­tet av mö­tet. I Stock­holm ge­nom­för­des den 26-28 sep­tem­ber kli­mat­verk­stä­der med ak­tions­da­gar där mil­jö­rö­rel­sen och in­vå­na­re i för­or­ter­na till­sam­mans res­te krav på en ny in­rikt­ning på tra­fik­po­li­ti­ken i Stock­holms­re­gi­o­nen. Den här bil­den är från sön­da­gens de­mon­stra­tions­tåg som gick från Hjuls­ta till Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.