KAN BARN BLI PO­LI­TI­KER?

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Här får Ben­ja­min Dousa (M) och Mia Päär­ni (S) sva­ra på två kor­ta frå­gor kring te­man som nämn­den dis­ku­te­ra­de i tors­dags. Dess­utom får de en frå­ga från Ib­be i Rin­ke­by. Mia Päär­ni (S) Nej. Ja. Man kan in­te bli po­li­ti­ker som att sit­ta i riks­da­gen el­ler lik­nan­de, men barn har rätt att på­ver­ka. Man kan va­ra med i till ex­em­pel unga ör­nar. Och så har för­hopp­nings­vis sko­lor oli­ka ty­per av fo­rum där man får va­ra med och på­ver­ka – som elev­råd. Man kan ock­så skri­va till po­li­ti­ker om man har nå­gon frå­ga man vill lyf­ta. Det kan man kanske få hjälp med av nån vux­en.

1. 2. 3.

1. Ja, det bor­de krä­vas ett CV ock­så. Ja. Ja, barn kan bli po­li­ti­ker, ex­em­pel­vis ge­nom att en­ga­ge­ra sig i ett ung­doms­för­bund. Jag gick med i MUF när jag var 15 år.

2. 3.

Ska Stock­holms stad ta ett stör­re an­svar för tran­sit­flyk­ting­ar?

I dag kan ung­do­mar en­kelt sö­ka som­mar­jobb via en app ut­an att det krävs var­ken CV el­ler per­son­ligt brev. Bor­de det va­ra svå­ra­re att sö­ka som­mar­jobb via sta­den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.