The Glo­bal Vil­lage

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Glo­bal Vil­lage är en ide­ell för­e­ning och är par­ti­po­li­tiskt och re­li­giöst obun­den. För­e­ning­ens verk­sam­het har som hu­vud­syf­te att stär­ka med­bor­ger­lig­he­ten, de­mo­kra­ti och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. För­e­ning­en är en platt­form för sam­hälls­en­ga­ge­mang med fokus på in­teg­ra­tion, kultur, ut­bild­ning, de­mo­kra­ti och mång­fald.

THE

i för­e­ning­en får lö­sas av al­la som vill en­ga­ge­rar sig i för­e­ning­en samt alum­ner från Ross Tens­ta Gym­na­si­um. Med­lem­ska­pet och al­la ak­ti­vi­te­ter är kost­nads­fria.

har fun­nits se­dan 2013.

MED­LEM­SKAP

FÖR­E­NING­EN

FRAM­TIDS­TRO. En mer po­si­tiv världs­bild kan mo­ta hopp­lös­het, där­för tyc­ker Ah­med Ab­di­rah­man att Hans Ros­ling är en bra fö­re­lä­sa­re att bju­da till Jär­va.

foox

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.