Stormö­te Hus­by mot dro­ger

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Måndag 5 ok­to­ber kl 18.00 i Hus­by Träff. Al­la bo­en­de och verk­sam­ma i Hus­by är in­bjud­na till ett stormö­te där stads­de­lens so­ci­a­la myn­dig­he­ter, när­po­li­sen och and­ra ak­tö­rer (som tex bo­stads­fö­re­ta­gen och Frys­hu­set) ges till­fäl­le att in­for­me­ra om vil­ka åt­gär­der som vid­tas för att den drog­han­del som idag sker mer el­ler mind­re öp­pet ska upp­hö­ra. Vad det lo­ka­la för­e­nings­li­vet och en­skil­da bo­en­de kan bi­dra med, vil­ka sam­ar­be­ten som kan ut­veck­las och om vil­ka fö­re­byg­gan­de åt­gär­der och ex­it-åt­gär­der som bå­de på kort och på läng­re sikt be­hövs för att ge unga i fa­ro­zo­nen en al­ter­na­tiv väg till jobb och bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.